Еко Проект

Екологичното списание

Вие сте тук:Home Еко Бизнес Процедура по ОВОС – стъпки

Процедура по ОВОС – стъпки

Един от най-сложните процеса в екологичната практика това е оценката за въздействие върху околната среда. Въпреки, че това е екологична оценка в изработването и влиза голям експертен кръг, голяма част от който може дори въобще да не е свързан с екологията.


Изискванията за ОВОС са включени в глава шеста на закона за опазване на околната среда (ЗООС). Една от първите стъпки, които трябва да направим е да видими дали нашето инвестиционно предложение се намира в обхвата на Приложени №1 или Приложение №2 към ЗООС. В приложенията към закона са описани голям брой инвестиционни обекти и един по един започваме да ги отхвърляме докато стигнем до нашето.

Ако инвестиционното предложение (ИП) се намира в Приложение 1, то ИП подлежи на задължителна процедура по ОВОС, ако ИП попада в Приложение 2 от закона за опазване на околната среда то ИП подлежи на преценка от компетентния орган за нуждата от ОВОС. Определянето на компетентния орган по ОВОС също се определя от Приложение 1 и 2 към закона за ОС.

Ако ИП не попада нито в Приложение 1 нито в Приложение 2 това не означава автоматично, че ИП не подлежи на ОВОС в закона за опазване на околната среда са упоменати случай в които може да се наложи отново изготвянето на ОВОС.

След като сме определили, че нашето приложение попада в едно от двете Приложение и сме определили компетентни орган в най-ранен етап от инвестиционното приложение трябва да бъде уведомен компетентния орган. Като се представя кратка анотация на ИП. Провеждат се консултации за определяне на обхвата на ОВОС. Ако е по приложение 2 компетентния орган изказва мнение дали е нужно да се направи ОВОС или не е нужно (но в повечето случай е нужно).

Следваща стъпка е да се предаде доклада по ОВОС и компетентния орган да изкаже своето мнение по доклада за Допустимост, ако има положителна оценка се преминава към следващия етап, който е много важен и ключов в процедурата по ОВОС.  

Обществено обсъждане на ОВОС

Тука важни изисквания заложени в ЗООС е Възложителя най-малко 30 дена преди общественото обсъждане да оповести посредством средствата за масова информация (Телевизия, вестници и пр.) мястото и датата на обсъждане на инвестиционното предложение. На общественото обсъждане могат да присъстват всички засегнати и заинтересовани страни физически или юридически лица, администрация и др.
Достъпа на всички заинтересувани лица до доклада по ОВОС е осигурен, а на самото обсъждане или 7 дневен срок след приключването компетентните органи приемат писмени становища по ОВОС.
В 7 дневен срок възложителя представя на компетентните органи всички становища от общественото обсъждане и протокол от провеждането на общественото обсъждане

След общественото обсъждане компетентния орган в рамките на 3 месеца взема решение по ОВОС.

След което:
1.Компетентните органи след взимане на решение в 7 дневен срок оповестяват решението си като уведомяват Възложителя за решението,
2.Оповестява решението си чрез средствата за масова информация.
3. Осигуряват обществен достъп до ОВОС и приложенията му
4.  В 14 дневен срок може да бъде обжалван ОВОС.
5. Решението по ОВОС губи правно действие ако в срок от 5 години след издаване на решението не е започнало осъществяване на инвестиционното предложение.


Процедура по ОВОС

172
com_content.article
(15 гласа, оценка 4.13 от 5)
Процедура по ОВОС – стъпки4.13 от 50 от общо 15 гласували.


Данни за автора
Горан Янков
Author: Горан Янков
Еко проект

Внимание забранено е копирането на статиите без изричното разрешение от администратора на сайта или авторите на самите статии

Еко проект е сайт с идеална цел, това означава, че сайта се прави на доброволни начела, информацията в него е авторска в по-голяма част. Ако желаете да стани автор в нашия сайт моля пишете ни!