Еко Проект

Екологичното списание

Вие сте тук:Home Еко продукти Опасни отпадъци в следствие на преработката на отработени масла и нефтени продукти

Опасни отпадъци в следствие на преработката на отработени масла и нефтени продукти

Преработката на отработени масла и нефтени продукти, тяхното събиране, съхранение, оползотворяване, транспорт или обезвреждане са жизненоважна част от дейността по справянето с отпадъците въобще. На годишна база само в рамките на Европа се генерират около милиард и триста хиляди тона боклуци, от които най-малко 40 милиона тона са опасен отпадък. Опасните отпадъци имат силно токсичен, канцерогенен или друг вид опасно влияния върху околната среда на човека и самият него. Голяма част от опасните отпадъци са тези, които се образуват в следствие на отработените масла и преработката на нефтопродуктите. Те могат да са индустриални или смазочни масла с минерална основа, трансмисионни или отработени моторни масла, масла за хидравлика или турбинни такива. Всички те излезли от срок на годност и употреба, представляват опасен отпадък, който има нужда от последваща адекватна обработка.
Преработката на отработени масла и нефтени продукти – специфика на процеса
Отработените масла имат свойството да не се разграждат при естествени условия и това ги прави едни от най-опасните замърсители на природата, които трайно я увреждат и влошават качествата за живот на човека. Само литър отработено масло, според изследванията, може да замърси над хиляда литра вода за пиене или не. При изгарянето на отработени масла, което е нецелесъобразно и неекологично – само пет литра отработено масло, замърсява необходимия чист въздух на човек за три години напред.
За да се избегне това тотално и неправомерно замърсяване с опасни отпадъци, у нас е приета Наредба за отработените масла и отпадъчните продукти от нефт производството. В тази наредба строго са оказани изискванията за пускането в пазарната мрежа на масла и последващото им разделно събиране, и дообработка и рециклиране. Също така ясно са оказани добрите практики за транспорта на тези отработени масла, тяхното депониране, оползотворяване или обезвреждане. В наредбата главната цел, която трябва да се постигне и е заложена, е избягването на замърсяването на въздуха, подпочвените и повърхностни води, както и влошаване на човешкото здраве в последствие.
Като цяло главната цел, която всяка Европейска страна трябва да постигне, за да се справи с отработените масла и отпадъчните нефтени продукти – е да съумее да ги рециклира, като ги регенерира и възобнови, когато това е икономически и технически оправдано! В случаите, когато отпадните нефтени продукти и отработени масла, не могат да бъдат регенерирани, те се оползотворяват като се изгарят и дават енергия. При много редки случаи, когато нито едното от двете условия по оползотворяване или рециклиране не може да бъде изпълнено – се предприемат мерки по обезвреждането на този тип опасни отпадъци. Фирмите занимаващи се с тази дейност имат специални разрешителни за целта. Обикновено разделното събиране и предварителното съхранение на  преработката на отработени масла и нефтени продукти се прави с центровете за тяхната смяна, където се събират в специални съдове, чийто характеристики са оказани в наредбата за регулацията им. Когато опасните отпадъци от този тип са успешно транспортирани към инсталациите за оползотворяването, рециклирането или унищожаването им – те трябва да бъдат внимателно обработени, за да се избегне фатално замърсяване.
При преработката на отработени масла и нефтени продукти в инсталациите за рециклирането и регенерирането им, остават остатъчни продукти с опасни вещества в тях, които внимателно трябва да бъдат унищожени и събирани. В резултат на рециклирането на отработени масла и нефтени продукти се получават базови масла, които не трябва да съдържат опасни вещества в тях. Става въпрос за устойчивите и опасни вещества, като тези от групата на поли хлорираните бифенили. Отработени масла, които съдържат вещества от този тип над 0,005% не подлежат на рециклиране.

205
com_content.article
(2 гласа, оценка 5.00 от 5)
Опасни отпадъци в следствие на преработката на отработени масла и нефтени продукти5.00 от 50 от общо 2 гласували.


Данни за автора
Ana Leseva
Author: Ana Leseva
Еко проект

Внимание забранено е копирането на статиите без изричното разрешение от администратора на сайта или авторите на самите статии

Еко проект е сайт с идеална цел, това означава, че сайта се прави на доброволни начела, информацията в него е авторска в по-голяма част. Ако желаете да стани автор в нашия сайт моля пишете ни!