Еко Проект

Екологичното списание

Вие сте тук:Home Еко Технологии
217
com_content.article
(0 гласа, оценка 0 от 5)
Опасни отпадъци и съоръжения за изгарянето им – ротационни пещи и инсенератори0 от 50 от общо 0 гласували.


Опасни отпадъци и съоръжения за изгарянето им – ротационни пещи и инсенератори

Опасни отпадъци и начините за справяне с тях. В глобален мащаб опасните отпадъци са все по-голям проблем за човечеството, заедно с отпадъците от бита въобще. Тъй като населението на земята расте в дадени райони главоломно и глобалното затопляне никак не е мит – на екологичното опазване на планетата ни се обръща все по-голямо внимание. Дали, обаче справянето с опасният отпадък на тази напреднала фаза на развитието му от индустриалните заводи и фирми е възможно? С оглед на технологичните иновации, все по-затегнатите законови рамки по въпроса и стремежа да опазим домът на децата си и нашият – Земята, справянето с индустриалните опасни отпадъци става все по-възможно, като при това се използват и доста методи за тяхното оползотворяване, рециклиране и вкарване за повторна употреба. Какви са съвременните съоръжения за изгарянето на опасни отпадъци и защо са толкова важни в процеса със справянето с тях? Ще разберете в следващите редове…

Опасни отпадъци – методи за изгарянето и оползотворяването им в съоръжения конструирани и обезопасени за целта

Системата за третирането на опасните отпадъци е доста сложна и трудоемка. Тя отнема ресурси, човешки труд, машинна обезпеченост. За процеса по изгаряне на опасни отпадъци и последващата им дообработка или оползотворяване са нужни специални съоръжения. Повечето опасни отпадъци в една или друга фаза на цикъла си по обезвреждане биват изгаряни в подобни съоръжения. С оглед на казаното малко по горе в статията днешните съоръжения за изгарянето на опасен отпадък са много по-екологично съобразни, притежават рентабилни уреди за мониторинг на чистота на въздуха, водата и почвите. Освен това имат доста по-ниски разходи за експлоатация и поддръжка. Изгарянето или инсенерацията на един опасен отпадък позволява значително да се редуцира неговият обем и в най-кратки срокове да се получат суровини от отпадъчния материал или напълно възстановена енергия. Чрез изгаряне се улавят и унищожават значителна част от вредните частици и компоненти в опасните отпадъци. Какви са съвременните съоръжения за удачното изгаряне и оползотворяване за получените материали от опасен отпадък?

За опасни отпадъци съоръженията, които най-често се използват за изгаряне са Ротационните пещи. Те се използват и при справянето с опасния отпадък от болничните заведения. Когато отпадъците с опасен характер са твърди за изгарянето им се използват инсенератори на решетъчен принцип. Предварително обработените и третирани опасни отпадъци могат да се изгарят и в инсенератори със слой от флуид (течност). Този тип инсенератори се използват, когато имаме налице утайки от отпадъчни води или отпадъчно гориво с фино разделени компоненти. Този род отпадъци се сушат или изпаряват, за да се възпламенят и горят във флуида. На дъното на цилиндъра са поставени инертни маси, като пепел или пясък. Температурата, която се получава при този тип изгаряне достига 900 градуса във въздушния слои и около 600 в течността. Процеса по флуидно изгаряне на опасни отпадъци е много стабилен, поради доброто смесване на материалите и въздуха в него. Опасния отпадък с хетерогенен характер се обработва предварително, за да може частиците за изгаряне да са с нужните размери!

Ротационните пещи са едни от най-предпочитаните съвременни инсенератори за изгаряне на опасен отпадък. Те са изключително стабилни и сигурни съоръжения развиващи температура на въздуха до 1500 градуса. За изгарянето на опасни отпадъци нужната температура е поне 1200 градуса. Самите пещи имат огнеупорна облицовка и охлаждащ кожух, заради високите температури на изгаряне в процесите по унищожаване, обезвреждане и оползотворяване на опасния отпадък. В крайна сметка технологиите за справянето с опасните отпадъци днес са значително по-модерни, по-екологични и фирми за обезвреждането на опасни отпадъци у нас с рентабилен характер определено има.

 

 

 

201
com_content.article
(2 гласа, оценка 4.00 от 5)
Опасни отпадъци и технология за третирането на отпадъчния газ от сметищата4.00 от 50 от общо 2 гласували.


Опасни отпадъци и технология за третирането на отпадъчния газ от сметищата

Опасни отпадъци от разнообразен характер има редица. Днес околната среда и водите са подложени на силното замърсяване от свръх консумацията на потребителското търсене и предлагане. Така екосистемите са застрашени от лавинообразното увеличение на отпадъчните материали с опасен характер – генерирани, както от домакинствата, така и от фирмите производители. На сметищата и площадките за складиране на опасни отпадъци се извършват процеси по тяхното третиране, обезвреждане, изгаряне (ако е възможно) и оползотворяване. При изгарянето се получават газове, чийто характер също е опасен. Затова и се налага намирането на рентабилни технологии, които да решат проблема с тези отпадни газове, като ги пречистят и оползотворят.
   Технологии за третиране на газа образуван в сметищата при изгаряне
Газа от сметищата има в състава си над 500 различни компонента с микро характер и концентрация. Количеството на тези компоненти зависи от това, в какво съотношение са метана и въглеродния диоксид, но все пак около 1% е количеството са микро елементите. Предимно газа от изгорелите опасни отпадъци се оползотворява, като калориен газ, за добиването на енергия. Като цяло алкана в образуваните газове е горим изцяло, но все пак по-ниско калориен от метана. Има отпадъчни газове, който биха могли да навредят на ползваното оборудване за оползотворяването на газа, като силоксани и съединения на сярата. Бензен и хлороетен са опасни отпадъчни газове за здравето на човека и за околната среда. И в заключени може да се каже, че микро частиците в един отпадъчен газ от опасни отпадъци, са силно опасни за функциите на газовите двигатели и околната ни среда.
Днес основните технологии за справяне с отпадъчния газ са системи за управление на газа получен при изгаряне в сметищата. Голяма част от емисиите от съвременните депа се отвеждат до тези системи. В състава им често има системи за факелно изгаряне, както и за оползотворяване на самия газ от повърхността на депото. В тези системни технологии се позволява елиминирането на метана и летливите газове почти изцяло. Но все пак ползването на органичните съединения може да доведе до появата на допълнителни продукти от изгарянето. Серните съединения в сметищните газове  предизвикват корозия, когато има влага в моторното масло или има несвързана вода. Киселинни газове се образуват от съединения, като бром, хлор, флуор, защото те не могат да изгарят при оползотворяването си. Когато преработения газ е охладен до температура под 400 градуса, той образува фурани. Това става най-вече, когато в сметищния газ има въглеводороди и те влязат в съприкосновение с изгарящите халогенирани съединения. Това отново предизвиква корозия.
Двигателите за сметищен газ обикновено ползват масло, което поглъща корозивните съединения. Затова и честата му смяна се налага, а съдържанието на хлор и флуор на входа на двигателите се следи стриктно. След, като един газ от оползотворяването, чрез изгаряне на едни опасни отпадъци е получен – той следва да бъде първично пречистен. Всяка стандартна инсталация за третиране на газ от сметищата има този важен елемент. Чрез първичното пречистване се редуцират замърсителите в самия газ получен от изгарянето и водата, както и премесените частици са отстранени от него. Извлечената замърсена вода от сметищния газ е опасна за тръбопроводите на газовата инсталация по оползотворяването. Затова количествата и се свеждат до минимум. Още в самия процес на оползотворяване на поточната линия водата бива отстранявана с барабанни устройства. Газа получен от опасни отпадъци, чрез изгаряне за оползотворяване се охлажда преди и след концентрирането му. Вторичното пречистване на оползотворения газ най-често се прави с филтри с активен въглен. Като цяло процеса по оползотворяване е сложен, но опасните отпадъци дават полезна енергия, в лицето на един оползотворен свой вариант – отпадъчния и пречистен от тях газ.

gis karti
184
com_content.article
(15 гласа, оценка 3.73 от 5)
ГИС (Географски Информациони Системи) - Първи стъпки3.73 от 50 от общо 15 гласували.


ГИС (Географски Информациони Системи) - Първи стъпки

 

Географските информационни системи наричани на кратко ГИС, намират все по-голяма роля в съвременния свят. Приложението им е всеобхватно от области като електроснабдяване, ЖП и автомобилен транспорт, екология, до редица други по-малки, но също значими сфери от човешкия живот.

206
com_content.article
(1 глас, оценка 5.00 от 5)
Сметищен газ и биогаз от депата за опасни отпадъци – технологии за измерване5.00 от 50 от общо 1 гласували.


Сметищен газ и биогаз от депата за опасни отпадъци – технологии за измерване

Сметищен газ и биогаз от депата за опасни отпадъци се образува във всяко едно депо за съхранение и последваща обработка на опасни отпадъци и неопасни. За да се регулират и измерват нивата на този газ са необходими адекватни измервателни инсталации със съответните съвременни технологии. Като цяло биогаза и сметищния газ имат подобен състав, макар и да се считат за отделни газове. Работата е там, че при постъпването си в депото за съхранение, обработка, оползотворяване или унищожение, опасните отпадъци са разнородни по състав, както и неопасните. Така средно изчисления състав на сметищния газ е приблизителен, но определено той е в голямата си част корозивен и силно агресивен. Често пъти биогаза се получава в специално създадените инсталации за обработка на хомогенни смеси от опасни отпадъци. Използването на стандартна апаратура, която да следи и отчита нивата и състава на сметищния газ е напълно достатъчна за едно депо.
Сметищен газ и биогаз от депата за опасни отпадъци – специфика и нужна апаратура за измерване
Като цяло преди едно депо за опасни отпадъци да се оборудва с измервателна и аналитична технология, е добре да се направят редица изследвания на състава и източника на газа генериран в него. Така ще се избере апаратурата, която ще е най-продуктивна и полезна. Специалистите препоръчват вземането на проби от биогаза образуван в депото да става поне в няколко точки! Състава на биогаза е богат на азот, на метан, кислород и въглерод, както и на диоксиди. Относно метана е ясно, че като рентабилно гориво, той се оползотворява в непрекъснат цикъл на газов двигател и се получава гориво за производството на електроенергия. Освен това така се намаляват и емисиите на въглерод от сметищния газ, които са опасни за здравето на човека и околната му среда.
Най-добре е сметищен газ и биогаз от депата за опасни отпадъци, да бъде постоянно проследяван с надеждна апаратура за анализ, която изисква нисък експлоатационен ресурс и следене. Същото важи и за поддръжката на тази аналитична апаратура. Освен по количество и състав, газа от сметищата трябва да се следи и като количество на изпускането му! Това се налага, защото ако извън самото депо се изпусне подобен тип биогаз, той е силно експлозивен и е опасен за чистотата на околната среда около самото депо и не само. Днес в депата за опасни отпадъци, количеството на изпуснатия газ може да се измери и с преносими уреди за анализ, които същевременно събира изпуснатия газ. Те се поставят в дупки изкопани на около 6 метра дълбочина покрай границите на самото депо. Тези дупки е добре да са няколко и да са на разстояние една от друга поне 100 метра.
Сметищен газ и биогаз от депата за опасни отпадъци – измерване състава на биогаза и количеството му
В състава на сметищния газ има сяра. Тя уврежда газовите двигатели на инсталациите, като оставя утайка в моторното им масло. Много е важно, когато се измерва състава на биогаза да се следи сярата и концентрацията й в газа. Така ще се оптимизират процесите по смяна на маслото в газовите двигатели на депата и разходите за поддръжка ще се намалят. Сярата неподходящо измерена по количество, може да се отложи и в главите на цилиндрите на двигателя, което да предизвика повреда в леглата на клапаните им. Когато от депата за опасни отпадъци и неопасни, биогаза се подава към газопреносната мрежа, е задължително състава на газа да е напълно безопасен. Важно е да се следят и нивата на кислород в биогаза, защото повишените му нива са индикатор на анаеробно разлагане в инсталацията на депото или пробиви в съоръжението. За да се измерят количествата биогаз в едно депо за отпадъци се ползват газомери поставени директно върху линията за пренос на сметищния газ.

192
com_content.article
(2 гласа, оценка 3.00 от 5)
Видове съоръжения за третиране на опасни отпадъци.3.00 от 50 от общо 2 гласували.


Видове съоръжения за третиране на опасни отпадъци.

 

 

Съоръженията, в които опасните отпадъци са третирани, съхранявани и преработвани, са важна част от процеса на правилното им обезвреждане и оползотворяване. Именно поради тази причина, статията ни цели да се разяснят видовете съоръжения за опасни отпадъци, техните функции и разделението им според тях. В общи линии, тези съоръжения могат да се разделят по следните критерии: място на разположение, вид дейности, извършвани в съоръжението, видове отпадъци приемани в съоръжението и типа технологии и методи за обработка на опасни отпадъци.

Съоръжения за опасни отпадъци според разположението им:

Разположени на мястото на генериране на опасните отпадъци – този метод е слабо застъпен в Европа, да не кажем че почти липсва. Масово бива използван в страните от Северна Америка и региона. За условията на Европейския пазар е неизгоден и нерентабилен.

Разположени извън мястото на генериране на опасните отпадъци – още от края на 20 век индустрията в Европа, предимно се е ориентирала да обособява специални места, за събирането и по нататъшната обработка на опасните отпадъци. Някои от тези най-стари съоръжения са все още действащи, но са с изцяло модернизиран процес на преработка на отпадъците от опасен тип, както и с осъвременени технологиите за това. Тези обособени съоръжения имат капацитета да преработват и съхраняват по разнообразни по вид опасни отпадъци. Методите и процесите на обработка и извличане на полезните свойства и вещества са по-усъвършенствани и централизирани. Това, обаче зависи от вида на предприятието и мащабите му.

Именно поради тази причина първият метод е застъпен в страните от Северна Америка, поради големия мащаб на заводите им, а в Европа вторият, поради по-ограничения капацитет на предприятията и тяхната обособеност.

Съоръжения за опасни отпадъци в зависимост от дейностите, които се извършват с отпадъците:

Съоръжения изградени с цел оползотворяване на опасните отпадъци – начините за оползотворяване на опасните отпадъци основно са два вида: оползотворяване, чрез рециклиране и повторно използване на възстановените материали от  обработката на опасните отпадъци. Материали като киселини, масла, метали и разтворители подлежат на такава обработка. Вторият вариант на оползотворяване е преработката за получаване на енергия от така наречените модифицирани горива.

Съоръжения изградени с цел обезвреждане на опасните отпадъци – в тези съоръжения са използвани различни видове химични, физични, термични или биологични процеси, чрез които химическия състав или физическите свойства на даден опасен отпадък биват променяни или опасните вещества в състава им биват разграждани. Тези съоръжения не служат за депониране понякога.

Съоръжения изградени с цел депониране на опасните отпадъци – тези съоръжения са по комплексни и се използват дълго време, с цел постоянно съхранение на преработените вече, до определени стандарти опасни отпадъци. Могат да се изграждат на земната повърхност или под нея в зависимост от нужните за целта варианти.

Съоръжения за опасни отпадъци в зависимост от  вида на отпадъците, които приемат и технологиите за преработка, които се прилагат:

Съоръжения от специален тип – те са профилирани и изградени на базата на един метод или технология, чрез който се обработват опасните отпадъци. Отпадъците приемани в тези съоръжения като цяло са ограничени по количество и видово разнообразие. Могат да се изграждат в рамките на населените места, без изграждането на допълнителна за целта инфраструктура. Могат да бъдат съоръжения за изгаряне на течни или твърди отпадъци или и двете, съоръжения за третиране на газове, съоръжения за плазмени газове и други от различен тип. Те са ефективен и удобен метод, за справяне с малки количества опасни отпадъци от определен вид.

Съоръжения от комплексен тип – тези съоръжения са изградени на базата на комплексни методи, за обработката и съхранението на опасните отпадъци. В тях голям брой разновидности и категории опасни отпадъци се преработват по различни по разновидност технологични методи. Тези съоръжения са комплекс от различни по вид и функционалност по-малки съоръжения и инсталации. Изискват големи, обособени за целта пространства, отдалечени от населените места със специално изградена инфраструктура за целта.

Добрата преценка от страна на държавите, кой тип или типове съоръжения са подходящи и възможни за изграждане в границите им е основна за доброто справяне с проблема, по отношение на опасните отпадъци. Това, дали наблизо в района има държави, които биха могли да поемат част от опасните отпадъци за преработка, е също важен фактор. Колкото по-навременна и реална е преценката на законовите органи, относно този глобален проблем, толкова и решенията за него са по-добри и качествени.

 

179
com_content.article
(3 гласа, оценка 5.00 от 5)
REACH и CLP Хармонизация между Българското и Европейското законодателство 5.00 от 50 от общо 3 гласували.


REACH и CLP Хармонизация между Българското и Европейското законодателство

Преди и след присъединяването на България към Европейския съюз (ЕС), тя се задължава да предприеме мерки за демократично сближаване на европейските закони с националното си закони и  нормативни актове. Процеса на сближаване обаче не е бърз, той обхваща голям период от време.

Внимание забранено е копирането на статиите без изричното разрешение от администратора на сайта или авторите на самите статии

Еко проект е сайт с идеална цел, това означава, че сайта се прави на доброволни начела, информацията в него е авторска в по-голяма част. Ако желаете да стани автор в нашия сайт моля пишете ни!