Еко Проект

Екологичното списание

Вие сте тук:Home Еко Технологии REACH и CLP Хармонизация между Българското и Европейското законодателство

REACH и CLP Хармонизация между Българското и Европейското законодателство

Преди и след присъединяването на България към Европейския съюз (ЕС), тя се задължава да предприеме мерки за демократично сближаване на европейските закони с националното си закони и  нормативни актове. Процеса на сближаване обаче не е бърз, той обхваща голям период от време.

Самото синхронизиране на българското законодателство може да отнеме повече от 25 години. Основен проблем пред България стои не само хармонизирането на нашето законодателство спрямо Европейското, но и привеждането на производствените и не производствените мощности и процеси в определени норми спрямо изискванията на актовете на ЕС. В този аспект в голяма част от синхронизираните закони има определени гратисни периоди, подпомагащи и насочващи българските предрприемчи към правилното развитие на техния бизнес.

Един от основните закони важен не само за производителите, но и за опазването на околната среда, здравето и живота на хората е закона за защита от вредното въздействие на химичните вещества и смеси.

Той е хармонизиран и покрива изискванията на Регламент (EО) 1907/2006 относно регистрацията, оценката, разрешаването и ограничаването на химикали (REACH) и Регламент (ЕО) № 1272/2008, които измени директива 2006/121/EО , изменяща Директива на Съвета 67/548/EИО относно класифициране, опаковане и етикетиране на опасни вещества.

Синхронизацията спрямо директивите се наблюдава не само спрямо закона за ограничаване на вредното въздействие от химични вещества и смеси (ЗОВВХВС), но е и в унисона и с други закони и нормативни актове целящи опазването на околната среда и здравето на хората. Примери за подобни синхронизации са Наредба №3 за класификацията на отпадъците, Наредбата за временно съхранение на опасни и производствени отпадъци и пр.
REACH е Регламент на Европейската Общност, които директно се прилага във всички държави членки на Европейския съюз. Тъй като регламентът е част от споразумението на Европейската икономическа зона, той ще се прилага и в Исландия, Лихтенщайн и Норвегия. Вещества внасяни в Общността от Швейцария (страна, която не е държава членка на ЕС и не е част от Европейската икономическа зона, но принадлежи към Европейската асоциация за свободна търговия) ще бъдат третирани съгласно REACH като вещества внасяни от всяка друга неевропейска държава.

REACH Синхронизация

Пътя на REACH е дълъг, той започва от 1 юни 2007 година когато е въведен. Той започва да се изпълнява за всички нови вещества и смеси, през 2008 година в периода 1 юни - 1 декември се осъществява предварителна регистрация. Истинското прилагане на този регламент започва през 2009 година и влиза в сила за вещества и смеси равни или по-големи от 100тона на година или предизвикващи сериозно безпокойство. Производителите и вносителите имат период до 1 декември да се синхронизират спрямо изискванията на REACH. През следващите няколко години преминават още три етапа докато се достигне до пълното синхронизиране през 2018 година. В периода 2011 година - 1 декември 2013 е втори краен срок за регистрация при които подлежат регистрация на всички вещества по-големи или равни на 100 т/г. Третия финален етап на синхронизация е в период 1 декември 2013 година - 1 декември 2018 година за вещества по-големи или равни на 1т/г. Това е крайния срок за регистрация.

CLP Регламента

Един от важните моменти в областта на опазването на здравето на човек и околната среда това е правилното разпознаване на опасните вещества от крайния потребител. Крайния потребител трябва да има ясна информация за носещия риск и за това как да се ограничи или минимизира вероятността от рискове. Поради тази причина в ЕС има ясни и конкретни мерки за обозначаването на тези продукти

Европейското законодателство за класифициране, опаковане и етикетиране се състои от три акта: Директива 67/548/EEC за опасните вещества, Директива 1999/45/EC за опасните препарати и Регламент (EC) No 1272/2008 за класифициране, опаковане и етикетира (CLP), който влезе в сила на 20 януари 2009 г.

CLP Регламентът въвежда Глобалната хармонизирана система (GHS) в законодателството на Общността. В него са въведени нови научни критерии за оценка на опасните свойства на химикалите, нови символи и знаци за опасност (известни като ‘пиктограми’), както и нови хармонизирани предупреждения за опасност и препоръки за безопасност, които ще заместят съществуващите сега рискови фрази (R-фрази) и фрази за безопасност (S- фрази).

Особен факт за CLP регламентът е това, че той няма нужда да бъде транспониран в законодателството на страните членки на ЕС. Той следва да бъде приет директно без да се наблюдава синхронизация с националните закони. С навлизането на този регламент се отменят всички останали закони и нормативни актове свързани с Класификацията, етикирането и обозначаването на опасните химични вещества и смеси.
Както и REACH и при Регламента CLP се залага период в който да се осъществи синхронизация между производители и вносители в съответствие с регламента.

CLP влиза в сила от 20.01.2009 година. Той се прилага за вещества и смеси, но за този момент не е задължителен и до известна степен прилагането му е доброволно. В този момент се прилага Директива 67/548/ЕЕС за класифициране, етикиране и опаковане. За производителите и вносителите обаче, които спазват CLP регламента тази директива отпада (с изключение на частта за класификация).

От 1 декември 2010 прилагането на този регламент става задължително за веществата. По Директива 67/548/ЕЕС остава само в сила Класификацията на веществата, а етикирането и опаковането става съгласно CLP. За смесите все още се прилага Директива 67/548/ЕЕС за класифициране, етикиране и опаковане.

От 1 юни 2015 година предстои прилагането на CLP и за смеси. В периода 2012-2017 година трябва да бъде осъществена рекласификацията и етикирането на някои от веществата. След 1 юни 2015 година Класификацията, етикирането и опаковането на вещества и смеси става съгласно CLP.
Както се вижда още от първия член на ЗОВВХВС са изброени редица нормативни актове, които са транспонирани и синхронизирани с българското законодателство.

Както се вижда от изложените факти синхронизацията между нормативните актове в страните членки не е сложен процес. Той се осъществява за кратък период от време. Основен проблем заставащ пред истинското синхронизиране е прилагането и осъществяването на практика на заложените в нормативните документи изисквания.

Една част от заложените за синхронизация изисквания се внедряват по-лесно, защото определят икономически предимства. Такъв е примера с CLP регистрацията, който намаля финансовата тежест за преводи и легализация на документите при износ на стока, а от друга страна спомага свободната търговия на химичните вещества и смеси. Ограничава нуждата от допълнителна класификация или етикиране на продуктите предназначени за различни държави членки на ЕС.

В нормативните документи се залага достатъчно дълъг срок за синхронизиране и въвеждане на промените, които ще удовлетворят всички страни.
От настъпващите промени в Българското законодателство могат да бъдат доволни не само производителите, но и потребителите с въвеждането на стандартизирани знаци, ще се улесни разпознаването и правилната употреба на стоките от крайния потребител. Ще се повиши сигурността на предлаганите продукти и ще се намали риска за потребителите.

Не на последно място синхронизираните действия в областта на опасните химични вещества ще има полезна роля в опазването на околната среда. До голяма степен опасните продукти, бяха изхвърляни в контейнерите за общ битов отпадък, но с новите регламенти и информираност на населението този проблем ще се намали, което ще окаже положително влияние върху околната среда, а от тук и върху здравето на хората.

Хармонизация между Българското и Европейското законодателство – REACH и CLP

179
com_content.article
(3 гласа, оценка 5.00 от 5)
REACH и CLP Хармонизация между Българското и Европейското законодателство 5.00 от 50 от общо 3 гласували.


Данни за автора
Горан Янков
Author: Горан Янков
Еко проект

Внимание забранено е копирането на статиите без изричното разрешение от администратора на сайта или авторите на самите статии

Еко проект е сайт с идеална цел, това означава, че сайта се прави на доброволни начела, информацията в него е авторска в по-голяма част. Ако желаете да стани автор в нашия сайт моля пишете ни!