Еко Проект

Екологичното списание

Вие сте тук:Home Отпадъци
218
com_content.article
(1 глас, оценка 5.00 от 5)
Фирми за обезвреждане на опасни отпадъци – Европейските стандарти за управлението на индустриалните опасни отпадъци у нас5.00 от 50 от общо 1 гласували.


Фирми за обезвреждане на опасни отпадъци – Европейските стандарти за управлението на индустриалните опасни отпадъци у нас

Фирми за обезвреждане на опасни отпадъци и стандартите, които Европа наложи у нас за управлението, справянето с количествата и реновирането на опасния индустриален отпадък. Днес в България определено има утвърдени и добре работещи фирми, които са идеалното решение за индустрията и постоянно генерираният от нея опасен отпадък. Този тип фирми следват всички Европейски директиви за събирането, управлението и транспортирането на отпадъците с опасен характер, като са специализирани главно в предлагането на висококачествени услуги в този бранш. Сред тях е и Екохимснаб, която вече години наред помага на редица индустриални фирми и производства да се справят екологично съобразно и навременно с опасните си отпадъци. В бизнеса с управлението и унищожаването на опасни отпадъци не може да се допускат компромиси. Тук кадрите, машините, техниката и всяко звено по опаковането, събирането и съхранението на отпадъците трябва да е високоефективно.

Фирми за обезвреждане на опасни отпадъци – Евро стандартите в България за управлението на опасния отпадък и начините за справяне с проблема

Когато сте изправени пред трудната задача да наемете или да се свържете с надеждна фирма занимаваща се с опасен отпадък търсете едно - качествен, коректен и надежден партньор, който познава всички законови положения в областта, разполага с нужната съвременна техника и депа за съхранения на опасните отпадъци, както и възможностите за техния транспорт у нас и през граница. Единствено компаниите притежаващи всички необходими разрешения за опериране в бранша са надеждни, понеже тясно следят новите законови рамки, запознати са с нормативните актове на Европа и тези от Базелската  конвенция, знаят кога и какви документи са ви нужни. Класификацията и определянето на едни опасни отпадъци не е лесна задача. Тяхното разделно адекватно събиране също. Ако имате капацитета да съхранявате опасните отпадъци от производството на място, то са ви необходими сертифицирани и удачни съдове за целта.

За фирмите управляващи и унищожаващи отпадъци е важна сертификацията за качество на работа по Международните стандарти. Така единствено те ще предложат най-добрите и осъвременени услуги на клиентите си. Гамата на опасния отпадък от различни производства и промишлени дейности е твърде широка. Сред примесите на опасни съединения и газове в отпадъците е нужно да се отделят неопасните и тези, които биха били годни за рециклиране и повторна употреба. Опасните химични вещества, лекарствените вещества, медицинските отпадъци, отпадъците с опасен характер и висока степен на вреда за здравето на човека и околната среда – трябва много добре да се управляват и при унищожението им да се отлагат минимум вредни емисии, които е нужно да се следят строго от измервателни системи. Какви са стъпките, които рентабилните фирми за обезвреждане на опасни отпадъци предприемат, за да ви помогнат да се справите с опасните си отпадъци?

На първо място се прави консултация и се уточняват видовете, степента на опасност, възможностите за транспортиране и прочие на вашите опасни отпадъци. След това е нужно да се задейства процедура по изваждането на всички необходими разрешения и документи за превоза, депонирането и последващото унищожение на отпадъците. Те биват строго пакетирани по всички оказания за това в закона, според вида и групата си на опасност. Транспортират се със специализиран транспорт и накрая се откарват до депата за тяхното съхранение и износ до инсталации за унищожаването им в чужбина или у нас. Част от тях биват оползотворявани и повторно вкарани в промишления цикъл на производството. Закона за управление на отпадъците у нас задължава и генераторите им да извършват предварително третиране на опасния отпадък преди унищожение и компактирането му с цел извличане на усвоимите вещества и намаляване обемите на товара. Ако искате най-добре професионално подготвения екип, разумните решения за управлението на опасните ви отпадъци, нужната база и капацитет за транспорт и съхранение – изберете Екохимснаб сред фирми за обезвреждане на опасни отпадъци и решете проблемите си

208
com_content.article
(2 гласа, оценка 5.00 от 5)
Транспорт на опасни отпадъци – износ и контрол на трансграничното движение5.00 от 50 от общо 2 гласували.


Транспорт на опасни отпадъци – износ и контрол на трансграничното движение

Транспорт на опасни отпадъци се налага поради износ извън рамките на страната, поради отвеждане на опасния отпадък от производствената площадка към депото за съхранение, поради желание за унищожаване, оползотворяване или рециклиране на даден вид опасен отпадък. Главно транспорта на този вид опасни товари се обозначава стриктно, самите те се опаковат и разделят, а документацията съпровождаща товара трябва да е ясна, категорична и заверена от държавните органи отговорни за регулацията движението на опасни отпадъци у нас и в чужбина.
Транспорт на опасни отпадъци – контролиране на трансграничния поток и износа
Когато промишлеността от лек или тежък тип генерира опасни отпадъци в различни категории, те имат нужда от събиране, транспорт и последваща обработка. За целта е необходимо да се намерят инсталации за обработка на опасните отпадъци по методи – рентабилни и съвременни. Обикновено Европейските стандарти за качество се прилагат и в дейността по рециклиране, оползотворяване и унищожаване на опасен отпадък. Тези стандарти са въведени в действие, чрез сертифицирането на фирмите за опасни отпадъци със сертификати ISO. С оглед на все още бурно развиващата се у нас дейност с опасни отпадъци и навлизането на нови технологии, изграждането на модерни инсталации и прочие, масово до момента  голяма част от промишления опасен отпадък се изнася за Европейски държави, като Швейцария, Германия, Австрия и Франция.
За да се регулира потока на този опасен отпадък, през трансграничната мрежа на Европа, се ползва глобалната сила на Базелската конвенция и законите действащи на регионално ниво във всяка една от държавите, през които преминава опасния товар. Фирмата генератор (промишлено предприятие например) сключва договор с фирма за опасни отпадъци. Тя има задължението да събере, опакова и превози опасния товар от производствените площадки – към специално обособено депо, където отпадъка ще бъде съхранен, третиран и евентуално изнесен за финалното си оползотворяване или унищожение. За да сте сигурни, че фирмата която наемате е рентабилен износител и транспортьор – трябва да се уверите, че има регистрация в местното управление на РИОСВ за дейността си! По правило освен фирмата износител, която ще оформи за вас документално процеса, лиценз и регистрация трябва да имат и инсталациите поемащи опасния отпадък генериран от вас.
Като цяло с договора по износ, вие напълно прехвърляте отговорността за транспорт на опасни отпадъци генерирани от вас, към фирмата износител. Тя има задължението да уведоми страните, през които ще премине товара и финалната страна, която ще го преработва или унищожава. Освен това има задължението да изготви и завери документите за вида, състава, маркировката, теглото и спецификата на опасния отпадък. Според правилата в Европейската наредба за регулация на опасните отпадъци, най-добре е износа за унищожение или повторна употреба да бъде до най-близката страна членка на съюза! Транзита, износа и транспорта през граница, като цяло в България за опасни отпадъци се регулират с Наредба от Закона за управление на опасните отпадъци. Добрите практики у нас сочат, че докато от даден код опасен отпадък не се натрупат нужните количества в депата по съхранение, неговия износ е нерентабилен.
Затова често пъти фирмите изнасящи опасни отпадъци имат осигурени дълготрайни връзки със страни с подобаващи инсталации и така ежемесечно подават натрупалия се по вид и състава опасен отпадък за унищожение или пък за оползотворяване в по-малък процент от случаите. Два са основно нужните документи за трансграничен превоз на опасни отпадъци и транспорт на опасни отпадъци – Договор сключен с фирмата в чужбина, която има необходимата инсталация и сертифицирани документи за превоз през граница.

203
com_content.article
(1 глас, оценка 5.00 от 5)
Необходими мерки при транспорта на опасни отпадъци5.00 от 50 от общо 1 гласували.


Необходими мерки при транспорта на опасни отпадъци

Транспорта на опасни отпадъци е свързан с редица мерки и наредби указани в законодателствата на всяка страна, позоваващите на общоприетите правила и насоки оказани в Базелската конвенция и следващи добрите практики посочени от Европейското законодателство. Като цяло транспортирането и трансграничния превоз на опасни отпадъци е стандартна процедура, която все повече се практикува. Ежегодно през границите на Европа, а и в световен мащаб се пренасят все по-големи количества отпадък, обозначен като опасен.
В България ресурсите за преработката на опасните отпадъци, тяхното адекватно обезвреждане и елиминиране, са ограничени. Затова свидетелстват и данните от Евростат проучванията, сочещи че около пет хиляди тона опасен отпадък генериран у нас, се изнася за страни, като Румъния, Германия, Гърция и Австрия. Освен износ, у нас има и внос на опасни отпадъци, което сочи, че все пак страната ни има известен ресурс за справяне с проблема. Всичко това е свързано с транспортиране и взимане на необходимите мерки за него.
Транспорта на опасни отпадъци – необходими мерки и принципи
Както вече казахме в началото движението на опасни товари между страните в Европа и света се регулира на местно и глобално ниво. Базелската конвенция е най-универсалния документ с глобално значение, който оказва точка по точка всичко за транспорта, съхранението, опаковането и маркирането, мерките за безопасност и прочие при придвижването на едни опасни отпадъци от точка до точка. Обезвреждането също е оказано стъпка по стъпка за различните видове категории опасен отпадъчен продукт.
В Базелската конвенция е категорично споменато, че превоза на опасни отпадъци до страни, които са развиващи се и нямат необходимите условия за съхранението и обезвреждането на опасния отпадък, е нерентабилно за екологичното равновесие и чистота. Изрично отпадъците маркирани, като опасни трябва предварително да бъдат процедурно оповестени, преди да се пристъпи към техния транспорт и износ или внос. Отговорността да информира компетентните институции, че в страната им ще влезе опасен отпадък, е лично на фирмата износител на отпадъците. Освен това сухоземния превоз и преминаването през различни гранични държави, изисква уведомяване на всяка една от тези държави еднолично от износителя.
Данните, които се описват в придружаващата опасния товар документация са вида на опасните отпадъци, тяхната степен на опасност, количеството им и състава в подробни граници. Описва се и страната износител, както и крайната дестинация на отпадъка, пречиствателни, преработвателни или унищожителни инсталации за опасния превоз. За Европа освен Базелската конвенция, важат и нормативите оказани от съюза в регламент 1013 от 2006 година. Според него транспорта на опасни отпадъци цели крайно обезвреждане на опасните вещества, повторна употреба и рециклиране за определени категории опасни отпадъци и транспортиране до най-близката възможна инсталация за последваща обработка на опасните отпадъци (по възможност в страна членка на Европейския съюз). Като цяло, когато страна от Европа поиска разрешение да изнесе опасни отпадъци към страни извън „Организацията за икономическо развитие и сътрудничество“ – това е строго забранено! Това се налага поради невъзможния ресурсен капацитет на тези страни да поемат опасния отпадък и удачно да го обезвредят, унищожат или рециклират.
Транспорта на опасни отпадъци за последваща обработка и рециклиране изисква разделно събиране на видовете отпадъци. Освен това се взимат предвид техните близки свойства и характеристики, както и възможната им комбинация. Забранено е да се смесват при транспорт опасни отпадъци, които ще се оползотворяват, с такива, които няма да се оползотворяват.  Съдовете за съхранение при транспорта на опасни отпадъци трябва да са почистени и дегазирани. Превоза на опасните отпадъци става само, след сключването на писмен договор между генератора на отпадъка и фирмата превозвач. Ние можем да кажем,че лидер в този бизнес е Екохимснаб ЕООД, която разполага с един от най-модерните автопаркове.

215
com_content.article
(0 гласа, оценка 0 от 5)
Опасни отпадъци – механичното им третиране и нужното оборудване0 от 50 от общо 0 гласували.


Опасни отпадъци – механичното им третиране и нужното оборудване

Опасни отпадъци – как да се справим с тях, когато те стават все повече, индустрията все по-голяма, а риска за екологичното равновесие на планетата ни все по-осезаем? Когато говорим за отпадъци, те всички са изключително опасни и могат да навредят на здравето, живота и за чистата среда на човека. Въпреки, че знаем всичко това – годишно генерираме тонове отпадък, който е нужно да бъде унищожен, оползотворен и най-добре рециклиран за повторна употреба. Когато говорим за опасни отпадъци нещата са още по-сложни, понеже технологиите за тяхното събиране, транспортиране и последваща обработка са доста по-специфични и трудоемки – за да не допуснем екологична катастрофа. В България има редица реномирани фирми за справяне с опасните отпадъци, работещи по високи Европейски стандарти с безкомпромисно качество и модерни технологии. Днес ще хвърлим светлина по въпроса за механичното третиране на опасния отпадък и нужното оборудване за тази цел.

Опасни отпадъци – механично третиране на отпадъчни материали от индустрията и нужната механизация за целта

 Механичното третиране на опасния отпадък се прави с няколко цели. То се извършва с оглед на намаляване размера на самите опасни отпадъци, последващите процеси на сепарация и разделяне, както и тяхното компактиране за последваща обработка, като изгаряне, оползотворяване или унищожаване. Когато се говори за нужна механизация за механично третиране, налице са различни машини за трошене, сепарация, намаляване размера на частиците в отпадъка и прочие. Всички тези процеси са част от предварителната обработка на един опасен отпадък и целят отделянето от структурата му на рециклируеми материали за повторно възобновяване. Така например за намаляването размерите и частиците в едни опасни отпадъци и тяхната редукция се използват различни съоръжения в зависимост свойствата на отпадъка, неговата консистенция, степен на опасност и други. Могат да се използват трошачки с челюсти или валове, мелници с барабани, както и Чукови дробилки.

При процеса на дробене и намаляване размера на частиците в опасния отпадък се извършва и част от процеса по неговото сортиране и отделяне на различни по големина фракции. Самото сортиране се извършва посредством големи сита и тук фракциите на надробеният отпадък се делят на фини и едри. При това винаги в едрата фракция остава значително количество от фината, поради износването на механизацията на ситата и други фактори. Опасните отпадъци с фин, лепкав или влажен характер се пресяват през сита с по-малки отвори, понеже при тях е твърде възможно частиците да залепнат, да запушат отворите и да се смесят отново. Барабанните сита са сред най-предпочитаните за пресяване на опасен отпадък, след като той е бил надробен. С тях се пресяват, както начални така и крайни фракции надробен отпадък. За максимално разделяне на различните частици отпадък се използват различни барабанни сита с различни по диаметър размери на отворите в тях. След сортирането процесите на сепарация се извършват посредством вихрови токове, магнити, оптични разделители, по плътност, в хидроциклон и други. В края на механичната обработка на едни опасни отпадъци се прави процес по тяхното компактиране и последващото им транспортиране до съоръженията по изгаряне, по тяхното обезвреждане, оползотворяване и рециклиране.

С компактирането се постига по-голяма насипна плътност на отпадъка, намалява се значително неговата повърхност и това може да се постигне основно, чрез два метода – чрез външна механична сила или посредством слепващи вещества и течности след изсушаване. Механичната обработка на опасни отпадъци и тяхното компактиране са много важни от икономическа и финансова гледна точка. По този начин се намаляват значително разходите за транспортиране на опасен отпадък от фирмите, разходите за неговото надеждно съхранение в депата и най-вече енергийната стойност на плътността му се увеличава в пъти. За компактиране се използват технологични машини, като балиращи преси, екструдери,  компактори и други. Справянето с опасните отпадъци у нас е напълно рентабилно, понеже в бранша от години работят професионални фирми за обезвреждане на опасни отпадъци и то по всички европейски стандарти за качество.

204
com_content.article
(1 глас, оценка 5.00 от 5)
Опасни отпадъци – методи за събиране, транспортиране и износ5.00 от 50 от общо 1 гласували.


Опасни отпадъци – методи за събиране, транспортиране и износ

Опасни отпадъци са вещества, твърди частици, материали, остатъци от производствена дейност и прочие, които са рискови или токсични за човешкото здраве, както и за околната среда и водните ресурси на планетата. Те са потенциално опасни замърсители, които имат свойствата да горят, да мутират, да дразнят, да предизвикват задушаване или да тровят. Затова справянето с опасните отпадъци, по начин,  по който доброто им управление намалява потенциалното замърсяване – е необходимост в цял свят.
Опасни отпадъци – износ и транспорт, методи за събиране
Най-главния документ оказващ правилното транспортиране и износ на един опасен отпадък е Базелската конвенция. Правилата и насоките указани в нея са валидни за цял свят и единното им прилагане, осигурява строг контрол на износа, вноса и въобще транспорта на опасните отпадъци. У нас тази конвенция е публикувана в Държавен вестник, обнародвана е и фирмите извършващи дейност с опасни отпадъци са длъжни да я спазват, както спазват Закона за управление на опасните отпадъци и неговите Наредби.
За първи път Базелската конвенция се сключва през 1989 година и до днес е изменяна и допълвана няколко пъти. В България документа е признат от Народното събрание през 1996 година и Министерството на околната среда го оповестява през 1997 година. Заложените в конвенцията правила са ясни и точни. Най-доброто решение, за да се опази околната среда на човека, според конвенцията е намаляването на генерирания опасен отпадък в глобален мащаб, но това е доста химерна задача до момента. Конвенцията открито позволява на всяка една страна да се позове на суверенното си право да откаже приема на опасни отпадъци за оползотворяване или обезвреждане.  Главната цел на тази конвенция е да забрани и износа на опасни отпадъци в страни, които все още се развиват и нямат необходимия ресор, за да се справят с опасните товари.
Конвенцията до голяма степен регулира и депата за съхранение на опасните отпадъци, тяхната специфика, разположение, видове структури, наличието на пречиствателни апаратури, ползването на бетонни кубове за съхранение на опасния отпадък, както и пречистването на инфилтрата образувал се на територията на депата. Незаконния трафик на опасни отпадъци също е строго регулиран, като са посочени нужните граници, правила и документи, които е необходимо да следват един опасен товар, да го специфицират и да го характеризират. Всяка страна приела конвенцията се обвързва с практиката постоянно да търси методи, да намали генерирането на опасните си отпадъци и да си сътрудничи с другите страни, за по-ефективно оползотворяване, обезвреждане или рециклиране на опасните отпадъци.
Страните изнасящи опасни отпадъци извън рамките си е нужно да се уверят, че там където изнасят опасния си отпадък, той ще бъде последващо третиран по един съобразен екологично за човека и природата начин.  Всяка страна подписала и приела Базелската конвенция има задължението да създаде органи компетентни и координиращи спазването на правилата в нея. Преди износа на опасни отпадъци, те трябва да бъдат събрани подходящо, да бъдат опаковани в чисти и затворени подходящо съдове с нужната маркировка. Превозното средство извършващо превоза трябва да е маркирано и от компетентните органи в страната да е издадена нужната документация писмено заверена и оформена. Тогава фирмата превозвач или генератора на опасните отпадъци уведомява страната, в която ще изнася отпадъка и изпраща нужните разрешения. Едва след уведомлението на страната приемник и всички страни, през които опасния отпадък ще премине – може да се пристъпи към фактически износ на опасните отпадъци, след като до 60 дни страните засегнати от износа дадат отговор за питането.
Износа и транспорта на опасни отпадъци в съответствие с конвенцията  е обвързан и с редица облигации, застраховки и гаранции от този тип.

200
com_content.article
(1 глас, оценка 5.00 от 5)
Процес по механично третиране на опасни отпадъци5.00 от 50 от общо 1 гласували.


Процес по механично третиране на опасни отпадъци

Механично третиране на опасни отпадъци в съвременното общество и икономическа обстановка е нещо съвсем нормално. Тази машинна обработка на този тип опасни отпадъци включва машини за разделяне на различните видове опасни отпадъци, за механично намаляване на размера на частиците, от които се състоят отпадъците, машини за компактно складиране и сепариране. Именно, чрез тази така нужна механизация, е възможно отделянето на опасни отпадъци, които могат да се рециклират, от такива които не могат. По този начин се подпомага значително и процеса за предварителната обработка на опасните отпадъци, преди да се премине към тяхното оползотворяване, обезвреждане или евентуално рециклиране.
Процеса на лесно и бързо разделяне на опасните отпадъци, като различни видове пластмаса, инертни материали, цветни и черни метали, стъкло и леки фракции е много по-качествен механично извършен. Когато става въпрос за механично третиране на опасни отпадъци и намаляването на техния размер, трябва да се вземат предвид няколко фактора. Най-важния от тях е физичните характеристики на опасния отпадък, тоест неговата твърдост, цялостна структура, възможност за чупливост или ронливост, както и размера на частиците в него. Вторият важен фактор е именно последващата обработка от химичен или физичен характер на опасните отпадъци, след като те са механично обработени. Последния най-важен фактор за редуцирането на размера, е именно какви са изискванията за крайната едрина на частиците му!
Най-често използваните механични процеси за намаляване размера на даден вид опасен отпадък са трошачки с челюстен или валцов характер, дробилки с чукове, ударни трошачки или мелници с барабани. Чуковите дробилки са по скоро помощно средство при компактното намаление на обема, на един опасен отпадък. Независимо от вида си те се използват най-вече за редуциране размера на строителни и битови отпадъци, както и за намаляването на обема на излезли от употреба превозни средства. При механично третиране на опасни отпадъци, чрез тези машини за крайния размер на частиците, най-голяма роля играят броя на чуковете. При ударните трошачки, механичната обработка на опасния отпадък се извършва от трошащите плочи. Те раздробяват частиците до степен, при която са способни да преминат през ротора.
Валцовите трошачки работят на по-ниски обороти, за разлика от чуковите дробилки. Те са предназначени за механична обработка на голям обем опасни отпадъци. Често преси с хидравличен характер се комбинират с тях, за да могат големите по обем опасни отпадъци да се притиснат към остриетата. След механично третиране на опасни отпадъци е нужно те да бъдат сортирани и пресети. Разделят се най-често на едра и фина фракция, която претърпява последваща обработка и съхранение. Разделянето на опасните отпадъци по видове, може да се извърши с вибрационно сито, с балистични разделители или с въздушни класификатори. При балистичните разделите опасния отпадък се дели на три фракции – тежка и лека, и фина. Тежките отпадъци попадат на дъното, докато леките, като фолио от пластмаса се складират на противоположната посока. Най-фината фракция изпадва под дъното на сепаратора, което е перфорирано.
Сепарацията на опасни отпадъци, може да се извърши, чрез сепаратори на магнитна, оптична или хидроциклонна основа. Най-вече черните метали се сепарират, чрез магнитните сепаратори, като преди това задължително преминават  механично третиране на опасни отпадъци, за да се намалят размерите им. Оптичните сепаратори се използват най-засилено в разделянето на различните видове и цвят стъкла. За разделянето на опасни отпадъци, като пластмасата и цветните метали се ползват най-вече хидроциклонни разделители.  Процеса по компактно оформяне на опасните отпадъци се извършва или чрез външна сила, или чрез сушене и ползване на лепкави компактни смеси. Използват се предимно балиращи преси, екструдери или компактори. Така енергийната ефективност, при оползотворяването на опасните отпадъци е много по-голяма.
Механично третиране на опасни отпадъци е важна част от процеса на успешното справяне с проблема в глобален мащаб. 

Ако търсите решение за вашите опасни отпадъци потърсете доказаният лидер в сферата Екохимснаб.

Внимание забранено е копирането на статиите без изричното разрешение от администратора на сайта или авторите на самите статии

Еко проект е сайт с идеална цел, това означава, че сайта се прави на доброволни начела, информацията в него е авторска в по-голяма част. Ако желаете да стани автор в нашия сайт моля пишете ни!