Еко Проект

Екологичното списание

Вие сте тук:Home Отпадъци
208
com_content.article
(2 гласа, оценка 5.00 от 5)
Транспорт на опасни отпадъци – износ и контрол на трансграничното движение5.00 от 50 от общо 2 гласували.


Транспорт на опасни отпадъци – износ и контрол на трансграничното движение

Транспорт на опасни отпадъци се налага поради износ извън рамките на страната, поради отвеждане на опасния отпадък от производствената площадка към депото за съхранение, поради желание за унищожаване, оползотворяване или рециклиране на даден вид опасен отпадък. Главно транспорта на този вид опасни товари се обозначава стриктно, самите те се опаковат и разделят, а документацията съпровождаща товара трябва да е ясна, категорична и заверена от държавните органи отговорни за регулацията движението на опасни отпадъци у нас и в чужбина.
Транспорт на опасни отпадъци – контролиране на трансграничния поток и износа
Когато промишлеността от лек или тежък тип генерира опасни отпадъци в различни категории, те имат нужда от събиране, транспорт и последваща обработка. За целта е необходимо да се намерят инсталации за обработка на опасните отпадъци по методи – рентабилни и съвременни. Обикновено Европейските стандарти за качество се прилагат и в дейността по рециклиране, оползотворяване и унищожаване на опасен отпадък. Тези стандарти са въведени в действие, чрез сертифицирането на фирмите за опасни отпадъци със сертификати ISO. С оглед на все още бурно развиващата се у нас дейност с опасни отпадъци и навлизането на нови технологии, изграждането на модерни инсталации и прочие, масово до момента  голяма част от промишления опасен отпадък се изнася за Европейски държави, като Швейцария, Германия, Австрия и Франция.
За да се регулира потока на този опасен отпадък, през трансграничната мрежа на Европа, се ползва глобалната сила на Базелската конвенция и законите действащи на регионално ниво във всяка една от държавите, през които преминава опасния товар. Фирмата генератор (промишлено предприятие например) сключва договор с фирма за опасни отпадъци. Тя има задължението да събере, опакова и превози опасния товар от производствените площадки – към специално обособено депо, където отпадъка ще бъде съхранен, третиран и евентуално изнесен за финалното си оползотворяване или унищожение. За да сте сигурни, че фирмата която наемате е рентабилен износител и транспортьор – трябва да се уверите, че има регистрация в местното управление на РИОСВ за дейността си! По правило освен фирмата износител, която ще оформи за вас документално процеса, лиценз и регистрация трябва да имат и инсталациите поемащи опасния отпадък генериран от вас.
Като цяло с договора по износ, вие напълно прехвърляте отговорността за транспорт на опасни отпадъци генерирани от вас, към фирмата износител. Тя има задължението да уведоми страните, през които ще премине товара и финалната страна, която ще го преработва или унищожава. Освен това има задължението да изготви и завери документите за вида, състава, маркировката, теглото и спецификата на опасния отпадък. Според правилата в Европейската наредба за регулация на опасните отпадъци, най-добре е износа за унищожение или повторна употреба да бъде до най-близката страна членка на съюза! Транзита, износа и транспорта през граница, като цяло в България за опасни отпадъци се регулират с Наредба от Закона за управление на опасните отпадъци. Добрите практики у нас сочат, че докато от даден код опасен отпадък не се натрупат нужните количества в депата по съхранение, неговия износ е нерентабилен.
Затова често пъти фирмите изнасящи опасни отпадъци имат осигурени дълготрайни връзки със страни с подобаващи инсталации и така ежемесечно подават натрупалия се по вид и състава опасен отпадък за унищожение или пък за оползотворяване в по-малък процент от случаите. Два са основно нужните документи за трансграничен превоз на опасни отпадъци и транспорт на опасни отпадъци – Договор сключен с фирмата в чужбина, която има необходимата инсталация и сертифицирани документи за превоз през граница.

203
com_content.article
(1 глас, оценка 5.00 от 5)
Необходими мерки при транспорта на опасни отпадъци5.00 от 50 от общо 1 гласували.


Необходими мерки при транспорта на опасни отпадъци

Транспорта на опасни отпадъци е свързан с редица мерки и наредби указани в законодателствата на всяка страна, позоваващите на общоприетите правила и насоки оказани в Базелската конвенция и следващи добрите практики посочени от Европейското законодателство. Като цяло транспортирането и трансграничния превоз на опасни отпадъци е стандартна процедура, която все повече се практикува. Ежегодно през границите на Европа, а и в световен мащаб се пренасят все по-големи количества отпадък, обозначен като опасен.
В България ресурсите за преработката на опасните отпадъци, тяхното адекватно обезвреждане и елиминиране, са ограничени. Затова свидетелстват и данните от Евростат проучванията, сочещи че около пет хиляди тона опасен отпадък генериран у нас, се изнася за страни, като Румъния, Германия, Гърция и Австрия. Освен износ, у нас има и внос на опасни отпадъци, което сочи, че все пак страната ни има известен ресурс за справяне с проблема. Всичко това е свързано с транспортиране и взимане на необходимите мерки за него.
Транспорта на опасни отпадъци – необходими мерки и принципи
Както вече казахме в началото движението на опасни товари между страните в Европа и света се регулира на местно и глобално ниво. Базелската конвенция е най-универсалния документ с глобално значение, който оказва точка по точка всичко за транспорта, съхранението, опаковането и маркирането, мерките за безопасност и прочие при придвижването на едни опасни отпадъци от точка до точка. Обезвреждането също е оказано стъпка по стъпка за различните видове категории опасен отпадъчен продукт.
В Базелската конвенция е категорично споменато, че превоза на опасни отпадъци до страни, които са развиващи се и нямат необходимите условия за съхранението и обезвреждането на опасния отпадък, е нерентабилно за екологичното равновесие и чистота. Изрично отпадъците маркирани, като опасни трябва предварително да бъдат процедурно оповестени, преди да се пристъпи към техния транспорт и износ или внос. Отговорността да информира компетентните институции, че в страната им ще влезе опасен отпадък, е лично на фирмата износител на отпадъците. Освен това сухоземния превоз и преминаването през различни гранични държави, изисква уведомяване на всяка една от тези държави еднолично от износителя.
Данните, които се описват в придружаващата опасния товар документация са вида на опасните отпадъци, тяхната степен на опасност, количеството им и състава в подробни граници. Описва се и страната износител, както и крайната дестинация на отпадъка, пречиствателни, преработвателни или унищожителни инсталации за опасния превоз. За Европа освен Базелската конвенция, важат и нормативите оказани от съюза в регламент 1013 от 2006 година. Според него транспорта на опасни отпадъци цели крайно обезвреждане на опасните вещества, повторна употреба и рециклиране за определени категории опасни отпадъци и транспортиране до най-близката възможна инсталация за последваща обработка на опасните отпадъци (по възможност в страна членка на Европейския съюз). Като цяло, когато страна от Европа поиска разрешение да изнесе опасни отпадъци към страни извън „Организацията за икономическо развитие и сътрудничество“ – това е строго забранено! Това се налага поради невъзможния ресурсен капацитет на тези страни да поемат опасния отпадък и удачно да го обезвредят, унищожат или рециклират.
Транспорта на опасни отпадъци за последваща обработка и рециклиране изисква разделно събиране на видовете отпадъци. Освен това се взимат предвид техните близки свойства и характеристики, както и възможната им комбинация. Забранено е да се смесват при транспорт опасни отпадъци, които ще се оползотворяват, с такива, които няма да се оползотворяват.  Съдовете за съхранение при транспорта на опасни отпадъци трябва да са почистени и дегазирани. Превоза на опасните отпадъци става само, след сключването на писмен договор между генератора на отпадъка и фирмата превозвач. Ние можем да кажем,че лидер в този бизнес е Екохимснаб ЕООД, която разполага с един от най-модерните автопаркове.

198
com_content.article
(1 глас, оценка 5.00 от 5)
Опасните отпадъци и регулацията им в Европейския съюз.5.00 от 50 от общо 1 гласували.


Опасните отпадъци и регулацията им в Европейския съюз.

Опасните отпадъци и регулацията им в Европейския съюз е тема засягаща пряко България. Като страна членка на този съюз държавата ни е длъжна да спазва правилата и директивите определени от него по дейностите свързани с определянето, събирането, транспортирането и по нататъшната обработка на отпадъците определени за опасни. Тъй, като подобен род отпадъци от промишлеността и производството са много по-опасни за околната среда и човека, отколкото отпадъците от не опасен характер, те следва да бъдат строго контролирани и регулирани!


Този контрол и определяне са заложени в Директивата на Европейския съюз от 1998, с подобрения и разширения през 2008. В материалите от 17-та до 20-та тема са изложени принципите и начините, как един опасен отпадък да бъде идентифициран и след това контролиран. За целта е оформено специално обозначаване, воденето на специална документация, проверки от страна на органите на държавата членка и следене на пътят на този опасен отпадък от самото му образуване, до фактическото обезвреждане, оползотворяване или унищожаване. Също така смесването на опасните отпадъци с обикновените е строго забранено, поради големият риск който те създават за човешкото здраве и околната ни среда. Инсталациите, които са специално изградени за последващата обработка  на опасни отпадъци и регулацията им, подлежат на строго спазвани критерии по изграждането си. Те спазват строго определен технологичен процес на оползотворяване, обезвреждане, рециклиране или унищожаване на отпадъците от опасен тип, за разлика от инсталациите за обработка на обикновени отпадъци.
Класификацията за страните членки на Европейския съюз за отпадъците, които те произвеждат в домакинствата и промишлеността, се дели на две групи – стандартни отпадъци и опасни отпадъци. Тази класификация се базира на система от правила. За опасните отпадъци и регулацията им се изискват специални оказващи етикети, които характеризират вида опасен отпадък. Субстанциите и препаратите от групата опасни отпадъци имат сродни характеристики относно третиране. Стремежа е да се обхване цикъла от произвеждането им до тяхната последваща обработка, тоест целият им жизнен цикъл, за да се постигне максимална осигуреност. Ясно правилата за квалифицирането и последващото третиране на един опасен отпадък са описани в Анекс III на Директивата на съюза от 2008/98/ на Европейската комисия. Те са още по-тясно специализирани и пояснени в Решение 2000/523/ на Европейската комисия. В него са посочени групите опасни отпадъци точно и ясно, като всяка категория има своите особености за третиране и събиране. В Решение 2001/573/ на Европейската комисия категориите са допълнени, а в момента се извършва процедура по преразглеждането им към 2016 година.
За момента политиката на Европейския съюз при опасните отпадъци и регулацията им се насочва към имплантирането на процеса от събирането им до последващата обработка, в цялостната икономика на страните членки. Така този проблем ще бъде глобално обхванат, икономиките на страните ще бъдат по-конкурентноспособни в тази сфера на действие, което пък от своя страна ще доведе до ръст в икономиките им и разкриването на нови работни места съответно. Този поглед върху нещата оформя и цялостния план за действие на циркулярна икономика в това отношение. В Анекса създаден по повод тази икономика от съюза са оказани точните стъпки за действие, от самото генериране на опасните отпадъци до тяхната фактическа обработка и превръщането им във вторичен материал на пазара, за да се извлече съответната полза за икономиката. Цялата тази политика по отношение на опасните отпадъци и регулацията им цели по-голяма степен на преработка в полезни материали, по-голяма вторична употреба на материалите извлечени от опасните отпадъци и съответно по-големи ползи за чиста околна среда и човешко здраве.
Поставени са цели и срокове за изпълнение, които трябва да бъдат спазвани от всички страни членки на Европейския съюз. Някой от целите са рециклиране на опаковъчните опасни отпадъци до 75 % от количествата им, които са генерирани до 2030 година. Намаляване на депонирането на опасни отпадъци до максимум 10% от генерираните им количества с определени икономически инструменти. Уеднаквяване на критериите по събиране и последваща обработка на опасните отпадъци в целия съюз и страните му членки. Стимулиране на рециклирането и вторичната употреба. Лансиране на природосъобразни продукти и начин на производство с цел намаляване генерирането на опасни отпадъци.
Като страна членка на съюза България стой пред същите предизвикателства и цели. Затова е важно, както общественото, така и политическото съзнание да бъде фокусирано към справянето с проблемите по събирането и дообработката на опасните отпадъци!

204
com_content.article
(1 глас, оценка 5.00 от 5)
Опасни отпадъци – методи за събиране, транспортиране и износ5.00 от 50 от общо 1 гласували.


Опасни отпадъци – методи за събиране, транспортиране и износ

Опасни отпадъци са вещества, твърди частици, материали, остатъци от производствена дейност и прочие, които са рискови или токсични за човешкото здраве, както и за околната среда и водните ресурси на планетата. Те са потенциално опасни замърсители, които имат свойствата да горят, да мутират, да дразнят, да предизвикват задушаване или да тровят. Затова справянето с опасните отпадъци, по начин,  по който доброто им управление намалява потенциалното замърсяване – е необходимост в цял свят.
Опасни отпадъци – износ и транспорт, методи за събиране
Най-главния документ оказващ правилното транспортиране и износ на един опасен отпадък е Базелската конвенция. Правилата и насоките указани в нея са валидни за цял свят и единното им прилагане, осигурява строг контрол на износа, вноса и въобще транспорта на опасните отпадъци. У нас тази конвенция е публикувана в Държавен вестник, обнародвана е и фирмите извършващи дейност с опасни отпадъци са длъжни да я спазват, както спазват Закона за управление на опасните отпадъци и неговите Наредби.
За първи път Базелската конвенция се сключва през 1989 година и до днес е изменяна и допълвана няколко пъти. В България документа е признат от Народното събрание през 1996 година и Министерството на околната среда го оповестява през 1997 година. Заложените в конвенцията правила са ясни и точни. Най-доброто решение, за да се опази околната среда на човека, според конвенцията е намаляването на генерирания опасен отпадък в глобален мащаб, но това е доста химерна задача до момента. Конвенцията открито позволява на всяка една страна да се позове на суверенното си право да откаже приема на опасни отпадъци за оползотворяване или обезвреждане.  Главната цел на тази конвенция е да забрани и износа на опасни отпадъци в страни, които все още се развиват и нямат необходимия ресор, за да се справят с опасните товари.
Конвенцията до голяма степен регулира и депата за съхранение на опасните отпадъци, тяхната специфика, разположение, видове структури, наличието на пречиствателни апаратури, ползването на бетонни кубове за съхранение на опасния отпадък, както и пречистването на инфилтрата образувал се на територията на депата. Незаконния трафик на опасни отпадъци също е строго регулиран, като са посочени нужните граници, правила и документи, които е необходимо да следват един опасен товар, да го специфицират и да го характеризират. Всяка страна приела конвенцията се обвързва с практиката постоянно да търси методи, да намали генерирането на опасните си отпадъци и да си сътрудничи с другите страни, за по-ефективно оползотворяване, обезвреждане или рециклиране на опасните отпадъци.
Страните изнасящи опасни отпадъци извън рамките си е нужно да се уверят, че там където изнасят опасния си отпадък, той ще бъде последващо третиран по един съобразен екологично за човека и природата начин.  Всяка страна подписала и приела Базелската конвенция има задължението да създаде органи компетентни и координиращи спазването на правилата в нея. Преди износа на опасни отпадъци, те трябва да бъдат събрани подходящо, да бъдат опаковани в чисти и затворени подходящо съдове с нужната маркировка. Превозното средство извършващо превоза трябва да е маркирано и от компетентните органи в страната да е издадена нужната документация писмено заверена и оформена. Тогава фирмата превозвач или генератора на опасните отпадъци уведомява страната, в която ще изнася отпадъка и изпраща нужните разрешения. Едва след уведомлението на страната приемник и всички страни, през които опасния отпадък ще премине – може да се пристъпи към фактически износ на опасните отпадъци, след като до 60 дни страните засегнати от износа дадат отговор за питането.
Износа и транспорта на опасни отпадъци в съответствие с конвенцията  е обвързан и с редица облигации, застраховки и гаранции от този тип.

200
com_content.article
(1 глас, оценка 5.00 от 5)
Процес по механично третиране на опасни отпадъци5.00 от 50 от общо 1 гласували.


Процес по механично третиране на опасни отпадъци

Механично третиране на опасни отпадъци в съвременното общество и икономическа обстановка е нещо съвсем нормално. Тази машинна обработка на този тип опасни отпадъци включва машини за разделяне на различните видове опасни отпадъци, за механично намаляване на размера на частиците, от които се състоят отпадъците, машини за компактно складиране и сепариране. Именно, чрез тази така нужна механизация, е възможно отделянето на опасни отпадъци, които могат да се рециклират, от такива които не могат. По този начин се подпомага значително и процеса за предварителната обработка на опасните отпадъци, преди да се премине към тяхното оползотворяване, обезвреждане или евентуално рециклиране.
Процеса на лесно и бързо разделяне на опасните отпадъци, като различни видове пластмаса, инертни материали, цветни и черни метали, стъкло и леки фракции е много по-качествен механично извършен. Когато става въпрос за механично третиране на опасни отпадъци и намаляването на техния размер, трябва да се вземат предвид няколко фактора. Най-важния от тях е физичните характеристики на опасния отпадък, тоест неговата твърдост, цялостна структура, възможност за чупливост или ронливост, както и размера на частиците в него. Вторият важен фактор е именно последващата обработка от химичен или физичен характер на опасните отпадъци, след като те са механично обработени. Последния най-важен фактор за редуцирането на размера, е именно какви са изискванията за крайната едрина на частиците му!
Най-често използваните механични процеси за намаляване размера на даден вид опасен отпадък са трошачки с челюстен или валцов характер, дробилки с чукове, ударни трошачки или мелници с барабани. Чуковите дробилки са по скоро помощно средство при компактното намаление на обема, на един опасен отпадък. Независимо от вида си те се използват най-вече за редуциране размера на строителни и битови отпадъци, както и за намаляването на обема на излезли от употреба превозни средства. При механично третиране на опасни отпадъци, чрез тези машини за крайния размер на частиците, най-голяма роля играят броя на чуковете. При ударните трошачки, механичната обработка на опасния отпадък се извършва от трошащите плочи. Те раздробяват частиците до степен, при която са способни да преминат през ротора.
Валцовите трошачки работят на по-ниски обороти, за разлика от чуковите дробилки. Те са предназначени за механична обработка на голям обем опасни отпадъци. Често преси с хидравличен характер се комбинират с тях, за да могат големите по обем опасни отпадъци да се притиснат към остриетата. След механично третиране на опасни отпадъци е нужно те да бъдат сортирани и пресети. Разделят се най-често на едра и фина фракция, която претърпява последваща обработка и съхранение. Разделянето на опасните отпадъци по видове, може да се извърши с вибрационно сито, с балистични разделители или с въздушни класификатори. При балистичните разделите опасния отпадък се дели на три фракции – тежка и лека, и фина. Тежките отпадъци попадат на дъното, докато леките, като фолио от пластмаса се складират на противоположната посока. Най-фината фракция изпадва под дъното на сепаратора, което е перфорирано.
Сепарацията на опасни отпадъци, може да се извърши, чрез сепаратори на магнитна, оптична или хидроциклонна основа. Най-вече черните метали се сепарират, чрез магнитните сепаратори, като преди това задължително преминават  механично третиране на опасни отпадъци, за да се намалят размерите им. Оптичните сепаратори се използват най-засилено в разделянето на различните видове и цвят стъкла. За разделянето на опасни отпадъци, като пластмасата и цветните метали се ползват най-вече хидроциклонни разделители.  Процеса по компактно оформяне на опасните отпадъци се извършва или чрез външна сила, или чрез сушене и ползване на лепкави компактни смеси. Използват се предимно балиращи преси, екструдери или компактори. Така енергийната ефективност, при оползотворяването на опасните отпадъци е много по-голяма.
Механично третиране на опасни отпадъци е важна част от процеса на успешното справяне с проблема в глобален мащаб. 

Ако търсите решение за вашите опасни отпадъци потърсете доказаният лидер в сферата Екохимснаб.

197
com_content.article
(3 гласа, оценка 5.00 от 5)
Основни грешки, допускани с така наречените опасни отпадъци 5.00 от 50 от общо 3 гласували.


Основни грешки, допускани с така наречените опасни отпадъци

 

 

 

Да говорим за опасни отпадъци и да даваме оценка на действащи фирми за опасни отпадъци е невъзможно, ако не сме наясно какво точно представляват и едните, и другите. Защото се оказа, че държавните агенции, отговарящи за природосъобразното обработване и предпазване на околната среда от опасни отпадъци, виждат сума ти грешки, свързани с всякаква дейност от подобен род. В тази връзка, ние решихме да ви подадем малко информация относно основните грешки, допускани с така наречените опасни отпадъци. Още днес и сега, в редовете по-долу:

 

·Невъзможност и неспособност за определяне на понятието опасни отпадъци

Ако всичко започне грешно, тоест един отпадък се определи като опасен, а се окаже, че не е и обратното, цялата дейност по обезвреждане на опасни отпадъци ще отиде по дяволите или най-лошото, което може да стане: няма изобщо да се осъществи, което ще създаде сериозни опасности.

·Ненаемане на фирма за опасни отпадъци.

Ако имате съмнение, че сте създали или около вас има опасни отпадъци, най-сигурното нещо, което можете да направите, е да се обърнете към фирма за опасни отпадъци. Дори да не става въпрос за такива, вие ще си гарантирате безопасността и поне ще знаете, че сте направили всичко възможно, за да се отървете от тях.

·Обезвреждане без налични средства и предназначено подходящо място за това

Когато фирма за опасни отпадъци се наеме да извърши услугата по обезвреждане на опасни отпадъци, тя трябва да има и необходимото оборудване за целта, и да е наясно кой е най-близкият район, в който може да се осъществи всичко това. Тези места обаче се определят не от самите фирми, а от държавните институции, независими експерти в сферата на екологията, съгласно международните постановления, принципи и клаузи на договори и конвенции, по които страната ни е официална членка, тоест длъжна е строго да се придържа към тях. Ако съответната страна или регион няма подходящо място за обезвреждане на даден тип опасни отпадъци и по даден метод или технология, фирмата за опасни отпадъци е длъжна да извърши услугата по тяхното транспортиране до място, обозначено като подходящо за обработката.

·Закъснение при предприемане на каквито и да е мерки спрямо налични опасни отпадъци

Обикновено, тази грешка се дължи на ненавременното наемане на фирма за опасни отпадъци от страна на физическото лице или промишлената фирма. Самите фирми за опасни отпадъци рядко си позволяват такива отлагания, защото те им костват лиценза за упражняване на специфичната дейност, с която се занимават.

 

Внимание забранено е копирането на статиите без изричното разрешение от администратора на сайта или авторите на самите статии

Еко проект е сайт с идеална цел, това означава, че сайта се прави на доброволни начела, информацията в него е авторска в по-голяма част. Ако желаете да стани автор в нашия сайт моля пишете ни!