Еко Проект

Екологичното списание

Вие сте тук:Home Отпадъци
190
com_content.article
(3 гласа, оценка 5.00 от 5)
Комплексните съоръжения за опасни отпадъци и дейностите извършвани в тях.5.00 от 50 от общо 3 гласували.


Комплексните съоръжения за опасни отпадъци и дейностите извършвани в тях.

Комплексните съоръжения за опасни отпадъци са централизирани места за приемане на този сорт отпадъци от цялата страна, дори и от околни на нея страни. Изграждането им е трудоемък и скъп процес, но наличието им значително улеснява овладяването на проблема с обработката и съхранението на опасните отпадъци. Нека разясним малко повече структурата и функциите им.
Района, в който комплексните съоръжения ще бъдат изградени, трябва да имат добре изградена допълнителна инфраструктура. Това се налага поради големият брой превозни средства, превозващи отпадъци от опасен тип. Близостта на такова съоръжение до населени места е недопустима, поради опасността, която крият дейностите извършвани в него. Обикновено изграждането и функционирането на такъв род съоръжения, целят да обхванат наличните в цялата държава опасни отпадъци, а понякога и такива от съседни държави.
Дейности извършвани в комплесните съоръжения за събиране и третиране на опасни отпадъци:


* Анализ на опасните отпадъци, които ще бъдат приети, маркиране и приемане в комплесното съоръжение;

* Дейности по подготовката и съхранението на различните видове опасни отпадъци;


* Третиране посредством различни технологии и методи, за различните типове опасни отпадъци;

* Добив на полезни материали под формата на компоненти или енергийни източници, като фракции за оползотворяване;

* Обезвреждане по различни технологии на материалите от крайния или междинен процес на третиране, поради невъзможност за по нататъшна обработка;


В комплексните съоръжения за опасни отпадъци и тяхното третиране и съхранение, е много важно спазването на йерархията между входящи, междинни и изходящи продукти. Така правилната работа и ефективността от процесите на обработка и съхранение, ще бъдат отчетени правилно. При процесите на третиране на различните видове опасни отпадъци, се отделят остатъчни вещества, различни газове и води с отпадъчен характер. Те трябва да бъдат преработени или последващо управлявани. Когато комплексното съоръжение няма нужния за това капацитет, тези остатъчни материали следва да бъдат транспортирани до друго подходящо за целта място. За да се избегнат инциденти при управлението на опасните отпадъци в комплексното съоръжение, трябва внимателно да се анализират приеманите в него опасни отпадъци. Това обикновено се контролира с помощта на съставен план за анализ, от страна на професионалистите работещи в съоръжението. В него се залагат методите, чрез които ще се взимат пробите за анализ, параметрите на опасните отпадъци, които ще се приемат и честотата на вземане на пробите. От страна на държавните органи приемането на различни видове опасни отпадъци, които могат да бъдат третирани в комплексното съоръжение, се регулира чрез издадените за дейността разрешителни. В тях се описват правомощията и кодовете на опасните отпадъци, възможни за прием и обработка, от страна на фирмата притежател на съоръжението.
Тъй като комплексните съоръжения действат и като вид депа за съхранение на опасните отпадъци, освен за тяхната обработка и обезвреждане, те трябва да отговарят и на критериите за съхранение на видовете опасни отпадъци, които приемат до тяхната по нататъшна обработка. Депата могат да бъдат част от подземната или надземна структура на комплексното съоръжение. Подземните депа обикновено са разположени в не функциониращи вече минни обекти, като калиеви или солни рудници. Структурата им може да е изградена на принципа на модулното или клетъчно оформление. Някои видове опасни отпадъци не могат да бъдат депонирани и трябва директно да бъдат третирани и обезвреждани в комплексните съоръжения. Ето и някои от тях: течни опасни отпадъци; клинични отпадъци; леснозапалими отпадъци(корозивни, оксидиращи и експлозивни); химични вещества от нестабилен характер и други. Отпадъците от радиоактивен тип се съхраняват в съоръжения с мобилен характер. До момента използването на стоманобетонни контейнери за съхранението на опасните отпадъци, е утвърден и ефективен метод с икономически и екологични за обществото ползи.
Изграждането на комплексно съоръжение за събиране, депониране и третиране на опасните отпадъци, несъмнено крие своите ползи за държавите и политиката им по отношение на опазване на околната среда. Финансовите и икономически фактори оказващи влияние върху това, биха могли лесно да бъдат преодоляни с взаимната подкрепа между страните членки на Европейския съюз. Справянето с проблема с опасните отпадъци, е гаранция за едно по-добро бъдеще за хората и заобикалящата ги природна среда. Затова може да потърсите фирми за опасни отпадъци  http://www.otpadaci.top/

битова химия
188
com_content.article
(5 гласа, оценка 5.00 от 5)
Опасни отпадъци от домакинството5.00 от 50 от общо 5 гласували.


Опасни отпадъци от домакинството

Опасни отпадъци от домакинството – този тип опасни отпадъци трябва да се разпознават и изхвърлят в специално предназначените за това контейнери. В повечето развити държави вече има създадена мрежа от специални видове контейнери, предназначени именно за изхвърлянето на опасни отпадъци от домакинствата.

Прочети още...

otpadyci
183
com_content.article
(11 гласа, оценка 4.73 от 5)
Годишна отчетна книга за отпадъци4.73 от 50 от общо 11 гласували.


Годишна отчетна книга за отпадъци

Годишната отчетна книга се създава на основание чл. 26 от Закона за ограничаване на вредното въздействие на отпадъците върху околната среда и Наредба №10 от 6.11.1988г.

Прочети още...

189
com_content.article
(2 гласа, оценка 5.00 от 5)
Как да изберем фирма за обезвреждане на опасни отпадъци?5.00 от 50 от общо 2 гласували.


Как да изберем фирма за обезвреждане на опасни отпадъци?

 

Определен тип отпадъци, свързани с промишлена дейност не са подходящи да бъдат събиране, складирани, изхвърляни и премествани на обичайните места за боклук. Нещо повече – както българското, така и европейското законодателство – са въвели строги мерки за предпазване от вредното влияние на опасните отпадъци. В допълнение, създадени са стриктни процедури по последващата дейност за въпросните вредни отпадъци след събирането им по ред и начин, установен от международните правни норми. В случай на неспазване на всички тези правила и процедури се предвиждат сериозни санкции за собствениците на фирмите и предприятията, отговорни за отпадъците, а също така и сериозна заплаха за околната среда....

 

Обсъждайки всичко това в своята политика за целесъобразна и екологично безвредна промишлена дейност, екипът на всяка компания е отговорна за оптимален и ефикасен избор на фирма за обезвреждане на опасни отпадъци. Това не е избор, който може да се направи лесно, но пък веднъж открили максимално най-надеждният и квалифициран партньор за дейността, всеки мениджър и собственик ще може да се възползва от дългогодишно и навременно съдействие за обезвреждането на опасните отпадъци. В тази връзка, основна ваша задача като такъв собственик или мениджър е щателно да прецените пазара на този тип фирми и още по-щателно да обусловите крайното си решение. Вижте няколко полезни и практически съвета за тази ваша задача сега:

 

·Лиценз и разрешително

Фирмите, които се занимават с обезвреждане на опасни отпадъци – в това число и тези, които специализират само в тяхното събиране и транспортиране до мястото на последващата им обработка – задължително трябва да са снабдени с разрешително и лиценз за упражняване на дейността си. Факторът опасност обаче съвсем не е единственото основание за налагане на такова изискване. В цялост, фирмите, занимаващи се с отпадъци и тяхното извозване или складиране, задължително трябва да оперират с необходимите документи и след преминаване на процедура по одобрение и лицензиране.

·Наличие на готови методики за справяне с различни проблеми

Опасните отпадъци могат да бъдат от различен тип и е въпрос на професионална преценка какъв метод трябва да се използва за конкретния случай и спрямо конкретни отпадъци. В тази връзка, фирмата за обезвреждане на опасни отпадъци, която ще наемете, трябва да има не един универсален, а приложими и приспособими за различни казуси методи и начини за оптималното и по-бързо събиране и обезвреждане на отпадъците с критерий „опасни и рискови“.

·Модерно оборудване + обучени кадри = успех

Формулата за успех в случая е генерална и универсална, но когато става на въпрос за фирма за обезвреждане на опасни отпадъци, отделните й елементи не просто важат с пълна сила, но и имат ключово значение за крайния резултат, както и за удовлетворението на клиента. Дейности, свързани с опасни отпадъци, изискват да се прилагат най-високи и ценени експертни качества от служители, които имат нужните познания и практически опит. Отделно, модернизацията в технологично отношение напоследък наложи сериозен и висок праг на иновативност и прогрес в подновяването и подобрението на промишлените машини. Това означава, че рискова дейност като обезвреждане на опасни отпадъци задължително и категорично изисква съвременни машини и модерни инструменти за работа.

 

УОЗ пестициди
186
com_content.article
(3 гласа, оценка 4.67 от 5)
Устойчиви органични замърсители и проблема в България4.67 от 50 от общо 3 гласували.


Устойчиви органични замърсители и проблема в България


За устойчиви органични замърсители (УОЗ) се приемат токсични вещества, които са трудно разградими  (с дълъг период на полуразпад). Натрупват се в живите организми и акумулират по хранителната верига и чрез мигриращите организми се отлагат далеч от точката на тяхното изпускане, като съществува пряка опасност за трансгранично замърсяване. УОЗ създават пряка опасност за здравето на хората и са сериозен проблем при опазването на околната среда.

Едни от основните устойчиви органични замърсители са хлорорганичните пестициди, които са били масово използвани в селското стопанство през 60те години на миналия век.  Едни от най-известните и забранени за използване пестициди това са  Алдрин, Диелдрин, Ендин, Мирекс, Токсафен, Хептахлор, Хексахлорбензен, Хлордан и ДДТ.

Устойчивите органични замърсители са обект на забрана от редица международни конвенции, които България е ратифицирала.  Тези конвенции са:
Базелската конвенция  за контрол на трансграничното движени на опасни отпадъци и тяхното обезвреждане.
Женевската конвенция  и протокола към не за УОЗ
Ротердамската конвенция и стокхолмската конвенция.

Ограничаването на производството и забрана за използване на УОЗ е въведено и в Българското законодателство. По-голяма част от УОЗ са забранени още през 1969г. останалите количества не използвани пестициди са оставени за съхранение в обезопасени за него време складове с цел бъдещо обезвреждане на УОЗ. По-голяма част от тези складове преди 2005г. са в укаяно състояние, не могат да осигурят трайно и безопасно съхранение на УОЗ и създават непосредствена опасност за живота и здравето на хората както и за околната среда.

В България е разработен национален план за действие за управление на Устойчиви органични замърсители (УОЗ), който е разработен по български под-проект GF/2732-02-4454 в рамките на международния пилотен проект GEF/UNEP:GF/2732-02-4452.

Направената инвентаризация на води за замърсяване с УОЗ показва, че в нито една от пробите взети от водуемите не се установява замърсяване с УОЗ. Направена е и инвентаризация на почви замърсени с УОЗ. Установено е, че не се наблюдават почви замърсени с пестицидите – алдрин, диелдрин, ендрин, хептахлор и хексахлорбензен.


Наблюдава се локално замърсяване на почвите с ДДТ като процента на тези почви е под  5%. Експертите посочват, че основна причина за наблюдаваното локално замърсяване са лошо подържаните складове за съхранение на УОЗ.

Количество УОЗ в България
В края на 2005 година направената инвентаризация на УОЗ в България показва, че около 22.3т е предполагаемото количество УОЗ съхранявано в складове, а смесите съдържащи или замърсени с УОЗ се предполага, че са около 30т. Така общото количество, УОЗ което се намира на територията на България се предполага, че е около 52.3т. Трудности при тяхното обезвреждане се свежда до това, че голяма част от пестицидите се съхраняват без да са били етикирани за тяхното съдържание, което прави бъдещото управление на тези УОЗ много трудно.

Как се съхраняват  УОЗ
В България за момента не съществува предприятие за обезвреждане на Устойчиви органични замърсители. Голямо количество от наличните УОЗ в България са били изнасяни за Холандия където са били обезвреждани. В Момента тече програма за саниране на общинските хранилища за повишаване на тяхната безопасност. Един от приетите еколого съобразни методи за съхраняване на тези пестициди е в т.нар. ББ-кубове.

ББ-кубове
ББ-кубовете представляват стоманено-бетони контейнери с размери 195х195х195 с полезен обем от 3куб.м. в които се полага сухо вещество. След като бъдат запълнени кубовете се затварят с похлупак и се заваряват. Така кубът се затваря херметически.  По-международно приети стандарти съхраняваните УОЗ в ББ-кубове може да престои до 300 години без да създава екологична заплаха.  Като през първите 50 години кубовете могат да бъдат транспортирани.


181
com_content.article
(6 гласа, оценка 4.33 от 5)
Изискванията към излезлите от употреба луминесцентни лампи и лампи съдържащи живак 4.33 от 50 от общо 6 гласували.


Изискванията към излезлите от употреба луминесцентни лампи и лампи съдържащи живак

Един от основните принципи на функциониране на Европейския Съюз (ЕС) това е Устойчивото развитие. Устойчивото развитие (УР) включва в себе си и разумно и правилно потребление на природните ресурси. Една от основните цели на ЕС се нарича „Европа 2020”.

Прочети още...

Внимание забранено е копирането на статиите без изричното разрешение от администратора на сайта или авторите на самите статии

Еко проект е сайт с идеална цел, това означава, че сайта се прави на доброволни начела, информацията в него е авторска в по-голяма част. Ако желаете да стани автор в нашия сайт моля пишете ни!