Еко Проект

Екологичното списание

Вие сте тук:Home Отпадъци Отпадъци от опаковки законови изисквания

Отпадъци от опаковки законови изисквания - Предимства на рециклирането и влияние на многократната употреба върху ОС


Предимства на рециклирането и влияние на многократната употреба върху ОС

 Бутилките за многократна употреба премахват необходимостта от производството на нови бутилки, но все пак остават разходите за нови етикети и капачки, за събиране, транспортиране, измиване и следващо напълване. Влиянието върху ОС от тези дейности се оказва, че не е по – малко, отколкото при всеки друг промишлен процес. Най – голямо въздействие оказват събирането и транспортирането на стъклените опаковки, следвани от големи разходи на вода и почистващи препарати необхоими за спазване на строгите хигиенни изисквания. В същото време многократната употреба е един процес, при който могат да се реализират икономии на суровини и енергия. След направените анализи разход – полза се отчита, че многократната употреба на стъклени опаковки е значително по – добро решение за опазване на ОС, отколото депонирането им. Суровините, от които се произвежда стъклото са евтини и в изобилие. Въпреки това съществуват много причини, поради които стъклени продукти би трябвало да се рециклират, а не просто да се изхвърлят, ако няма да се използват повторно в същия вид. Причините са следните:
1.    ограничава се въздействието върху ОС при добива на суровини
2.    икономисват се суровини
3.    икономисва се пространство в депата
4.    спестява се енергия в предприятието за стъкло, поради това, че рециклираното стъкло се топи при по – ниска температура от производството на ново стъкло.
 По отношение на употребата на гориво, всеки тон стъклени трошки, внесени в пеща, икономисват от 20% до 48% енергия. Пещите за стъкло могат да приемат различни количества стъклени трошки във всеки един момент достигайки до 80% и повече. Използването на отпадъчно стъкло намалява с 20% замърсяването на въздуха с емисии от азотни окиси, прах и въглероден диоксид, а а отпадъците от добива на суровини за производството на стъкло до 80%.
 През последните десетилетия рециклирането на стъкло нараства. Вече има много добри технологии, при които използваните стъклени опаковки се сепарират по цвят преди влагането им в краен продукт. При преработването от стъклото се отделят всички замърсявания (от метал, порцелан, неметал). Съществуват иновационни проекти за използване на нискокачествено натрошено сцетно стъкло като заместител на материали в стоителстрото например. Това има положителен ефект за ОС, като спестява увличането на суровини, поради което възможността за оползотворяване на натрошено стъкло не трябва да се отхвърля. Ако събраното стъкло се използва от преработвателите, то трябва да бъде колкото е възможно по – малко замърсено и правилно сортирано. В много страни има дисбаланс между цвета на произведеното ново стъкло и това на събраното. Той се дължи на вноса на огромни количества бира, вино и концентрати в цветни стъклени бутилки. Над 60% от стъклените трошки са от цветно стъкло, а повече от 70% от новото производство е прозрачно стъкло.

Нормативна уредба

ДИРЕКТИВА 94/62/ЕО на Европейския Парламент и на Съвета от 20 декември 1994година относно опаковките и отпадъците от опаковки задължава производителите и вносителите на опаковани стоки да осигурят съответствието на опаковките и техните компоненти на определени специфични изисквания/критерии. Чл. 9.1. на Директива 94/62, изисква от страните членки да допускат на пазара самоопаковки, които отговарят на определени основни изисквания, които са допълнени с мерки за предотвратяване чрез Директива 2004/12/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 11 февруари 2004 година за изменение на Директива 94/62/ЕО. Европейската комисия съдейства за насърчаването на предотвратяване чрез стимулиране наразвитието на подходящи европейски стандарти, които имат за цел да намалят до минимум влиянието на опаковките върху околната среда.
Основните изисквания към опаковките и производителите на опаковани стоки, могатда бъдат обобщени, както следва:
- Обемът и теглото на опаковката са ограничени до минималното адекватно количество, за да се поддържа необходимото ниво на безопасност, хигиена и приемливост както на опакования продукт, така и за потребителя;
- Наличието на вредни и други опасни вещества и материали като съставки на опаковъчния материал или на някой от опаковъчните компоненти е сведено до минимум (в чл. 11 са указани минималните допустими количества тежки метали);
- Опаковките трябва да подлежат на най-малко една от следните операции: рециклиране, оползотворяване чрез получаване на енергия или чрез органично оползотворяване;
- Ако е възможна повторна употреба на опаковката, тя трябва да отговаря на съответните изисквания за тази цел, както и на поне една от споменатите по горе възможности за оползотворяване.
Европейският комитет по стандартизация (CEN) подготвя стандарти, които осигуряват средства за установяване изпълнението на Основните изисквания. Европейските стандарти са въведени в България чрез потвърждаване за прилагане като български стандарти.
В българското законодателство изискванията към пусканите на пазара опаковки са представени в чл. 4. от Наредбата за опаковките и отпадъците от опаковки (Обн. ДВ. бр.19 от 9 Март 2004г., попр ДВ. бр.56 от 29 Юни 2004г., изм. ДВ. бр.104 от 26 Ноември 2004г., изм. ДВ. бр.58 от 15 Юли 2005г., изм. ДВ. бр.53 от 10 Юни 2008г.)
Чл. 4. (1) (Изм. - ДВ, бр. 53 от 2008 г.) Лицата, които пускат на пазара опаковки са длъжни да произвеждат или внасят опаковки, които отговарят на следните изисквания:
1. при производството на опаковките да се осигури:
а) ограничаване на теглото и обема им до минимум, но до степен, при която опаковката обезпечава безопасността, хигиената на опакования продукт и приемливостта за потребителя;
б) свеждане до минимум на вредните и опасните вещества и материали в състава и в компонентите им по отношение на образуваните емисии, пепели или инфилтрат, когато отпадъците или остатъците от дейностите по управление на отпадъците от опаковки се изгарят или депонират;
2. при проектирането, производството и разпространението на опаковките да се позволи многократната им употреба или оползотворяването им, включително чрез рециклиране, и да се ограничи във възможно най-голяма степен въздействието на опаковките върху околната среда при обезвреждането на отпадъците от опаковки или остатъците от дейностите по управление на отпадъците от опаковки;
3. за годност за многократна употреба на опаковките при едновременно изпълнение на следните условия:
а) физичните свойства и характеристики на опаковките да позволяват при използването им по предназначение да се извършат определен брой употреби или обращения на опаковките;
б) да е възможно употребените опаковки да бъдат обработвани така, че да се осигури спазване на изискванията за опазване на човешкото здраве и безопасност;
в) да е възможно да се изпълнят изискванията за оползотворяемост, когато повече не могат да се употребяват многократно и се превръщат в отпадъци;
4. опаковките, от които се образуват отпадъци от опаковки, предназначени за оползотворяване чрез рециклиране на съставящите ги материали, да бъдат произвеждани по такъв начин, че в съответствие с действащите стандарти определен процент от теглото на използваните в тях материали да може да бъде използван при производството на продукти, които ще се пускат на пазара; този процент може да варира в зависимост от вида на материала, от който е изработена опаковката;
5. отпадъците от опаковки, които са предназначени за оползотворяване чрез изгаряне с оползотворяване на енергията, трябва да притежават определена минимална калорична стойност, която да позволи оптимизиране на процеса на енергийното им оползотворяване;
6. отпадъците от опаковки, които са предназначени за оползотворяване чрез компостиране, трябва да се състоят от такива биоразградими материали, които не затрудняват разделното им събиране, процеса на компостиране или други дейности, свързани с тези отпадъци;
7. биоразградимите отпадъци от опаковки трябва да са съставени от материали, позволяващи физично, химично, термично или биологично разграждане, така че по-голямата част от получения компост да се разгражда до въглероден диоксид, биомаса и вода.
Съгласно чл. 5 от НАРЕДБА ЗА ОПАКОВКИТЕ И ОТПАДЪЦИТЕ ОТ ОПАКОВКИ Обн. ДВ. бр.19 от 9 Март 2004г., изм. ДВ. бр.29 от 8 Април 2011г. (1) лицата по чл. 11, ал. 1 и 2 ЗУО маркират всяка пусната от тях на пазара опаковка със:

1. идентификационен номер и/или абревиатура;

2. маркировка за рециклиране на опаковката и вида на материала, от който е изработена, съгласно Фигура 3;
   
3. маркировка за разделно събиране на отпадъците от опаковки (Фигура 4).

Маркировка за рециклиране на опаковката и вида на материала, от който е изработена

Международният символ за рециклиране е широко възприет символ обозначаващ материали, които подлежат на рециклиране (Фигура 3). Съставен е от три „гонещи“ се стрелки образуващи т.нар. Мьобиусова лента с триъгълно очертание и символизиращи кръговрата в природата.
   
Съгласно Приложение 3 към чл. 5, ал. 1, т. 2 от НАРЕДБА ЗА ОПАКОВКИТЕ И ОТПАДЪЦИТЕ ОТ ОПАКОВКИ Обн. ДВ. бр.19 от 9 Март 2004г., изм. ДВ. бр.29 от 8 Април 2011г. между трите стрелки се поставят цифри - т. нар. идентификационен код), а абревиатурата за материала на опаковката се поставя под графичния знак.
В литературата се среща информация, че пластмасите, които е желателно да избягваме са тези, с номера 3(PVC), 6(PS) и 7(PC). Практиката показва, че дълги години, след въвеждането на някои видове пластмаси, които преди това са считани за абсолютно безвредни се оказва, че далеч не са така безобидни, а напротив – имат много вредно влияние върху човешкия организъм.

Маркировка за разделно събиране на отпадъците от опаковки
Всеки производител или вносител трябва да поставя означение, че отпадъкът от опаковката се събира разделно. Най-популярния знак за означаване на разделното събиране е т.нар. “човече с кошче”, което изглежда по следния начин (Фигура 4):

Разделното събиране може да се означава и по друг начин, включително и чрез надпис: “Разделно събиране”.
Символът на "зелената точка" е въведен от Duales System Deutschland (Фигура 5). Организацията е създадена през 1990 г. Нейната цел е развитие чрез "зелената точка" на екологично съобразена, пестяща ресурси икономика, движеща се в затворен кръг по отношение на опаковките. Тя е териториално ориентирана система за събиране, сортиране и преработка на отпадъци от опаковки, работеща на база на частната икономика. Нещо повече, Duales Systеm, която понастоящем има структурни единици в лицето на над 600 промишлени и търговски предприятия, гарантира, че употребените опаковки не се събират на сметищата, не се изгарят, а в съответствие с определените квоти в Наредбата за опаковките в Германия /в сила от 1991 г./ "се преработват като материали", т.е се рециклират.

180
com_content.article
(8 гласа, оценка 4.00 от 5)
Отпадъци от опаковки законови изисквания4.00 от 50 от общо 8 гласували.


Данни за автора
Галина Димитрова
Author: Галина Димитрова
Еко проект

Внимание забранено е копирането на статиите без изричното разрешение от администратора на сайта или авторите на самите статии

Еко проект е сайт с идеална цел, това означава, че сайта се прави на доброволни начела, информацията в него е авторска в по-голяма част. Ако желаете да стани автор в нашия сайт моля пишете ни!