Еко Проект

Екологичното списание

Вие сте тук:Home Природа
214
com_content.article
(0 гласа, оценка 0 от 5)
Опасни отпадъци и въпросът с рекултивация на депа!0 от 50 от общо 0 гласували.


Опасни отпадъци и въпросът с рекултивация на депа!

Опасността от свръхпроизводство на опасни отпадъци и твърде големи количества битови отпадъци – става все по-голяма. С оглед запазването на чистата околна среда и добрите й качества за живот на човека и обкръжаващата го животинска фауна и растителна флора, все повече усилия се полагат в посока рекултивация на депа, които са съхранявали опасни отпадъци и битови такива. Как се прави една рекултивация? Какви са стъпките към закриването на едно депо и всичко по въпроса, ще ви представим днес в този материал. В България управлението на опасни отпадъци, контрола на депата съхраняващи ги и мониторинга значително се подобри. Все още у нас рекултивация на депа не се прави често, понеже самите площадки на депата са твърде недостатъчни и модерните технологии са все още малко на брой. Затова и голяма част от опасните отпадъци генерирани в страната се изнасят за рециклиране, изгаряне и последваща обработка в близки страни от Евро съюза.

Опасни отпадъци – управление затварянето на едно депо и последващите стъпки

Когато говорим за проблемите свързани с битовите отпадъци и опасните отпадъци, говорим за появата на екологични проблеми. Все още депонирането на този тип отпадъци е най-широко разпространения метод за справяне с тях. То се практикува не само у нас, но и в повечето силно развити страни от Европа и не само. В депата за опасни отпадъци и битови отпадъци попадат отпадъци от различен произход и с различно време на съхранение. Така налице е една опасна хетерогенна среда. Днес може да се твърди, че с нарастването на технологичните иновации и процеси по рециклиране, оползотворяване и унищожаване на опасни и битови отпадъци – все по-голяма част от тях биват отклонени от депата и насочени към инсталации за последващата им обработка. Така възниква въпросът за закриването на депата за опасни или битови отпадъци, поради изпълнен капацитет или елиминиране на отпадъците посредством оползотворяване.

Като цяло етапите по закриването на едно депо за опасни отпадъци или битови са два. Единият е чисто технически, докато другият е по скоро от биологичен характер. Началната стъпка по закриването на едно депо е изграждането на покриващ изолиращ екран на мястото  на депото. Той се състой от няколко слоя според големината на депото и дълбочината на съхраняваните в него опасни отпадъци. За малките депа е достатъчно да се положи покритие от насипни инертни материали и последващ слой почва. Това важи за площадки, от които не се очаква образуване на сметищен газ и инфилтрат в почвата – поради липса на рискови опасни отпадъци в депото. Депата съхранявали опасни отпадъци с рисков характер се запечатват и по този начин се цели до тях да не достига дъждовна вода и да се образува инфилтрат и изпускане на отровни газове в атмосферата.

Опасни отпадъци и депата съхраняващи ги задължително трябва да притежават системи за управление, както на инфилтрата, така и на сметищните газове генерирани в депото за съхранение. Тези субстанции се събират, съхраняват се често пъти и се рециклират или оползотворяват по удачен метод и технологии. След, като процедурата по технологичното затваряне на едно депо приключи успешно, следва процес на биологична рекултивация или озеленяване казано направо. На мястото на депото се полага биологичен субстрат и се позволява озеленяване с тревни площи, дървесни видове или храсти. Съобразяват се процедурите с устойчивостта на видовете и способността им да пречистят района по естествен биологичен път. Техническата рекултивация винаги е последвана от биологична, която трае около поне 3 години, за да се достигне до пълно възстановяване на района, след като на него е било изградено в миналото депо за опасни отпадъци или битови такива!

196
com_content.article
(1 глас, оценка 5.00 от 5)
Съществуват ли опасни отпадъци и в бита?5.00 от 50 от общо 1 гласували.


Съществуват ли опасни отпадъци и в бита?

 

 

Темата за опасни отпадъци може и да не е най-популярната в обществото и сферата на икономиката, но затова пък е изключително важна и не следва да бъде подценявана. Никак даже. Всъщност, и най-малкото съмнение за наличие на опасни отпадъци би трябвало да сигнализира на физическото лице или конкретната фирма, отговорна за отпадъка за спешно предприемане на нужните мерки. Но когато говорим за така наречените промишлени опасни отпадъци, тоест тези, които са създадени във връзка с производство или преработка на дадена компания, опасност от пренебрегване на тези опасни отпадъци няма кой знае колко. Това се дължи на факта, че тези фирми са наясно какво произвеждат, респективно какви опасни отпадъци създават с дейността си.

 

Въпросът, около който се въртим днес обаче, е съвсем друг. А именно съществуват ли опасни отпадъци и в бита? Възможно ли е такива да има и във вашия дом или поне да се изнасят такива от апартаменти и къщи на физически лица? Всъщност, да! Напълно възможно е, защото самите опасни отпадъци се делят именно на тези два вида: промишлени и битови. Проблемът с битовите опасни отпадъци – колкото и да не ви се вярва – е, че те са далеч по-опасни в някои случаи просто защото остават нерегламентирани, а именно несъбирани, транспортирани на дадено място, а в обикновените външни контейнери – и то безцелно, тоест без съобразяване с новите европейски стандарти за разделно събиране на отпадъци – и липса на каквото и да е обезвреждане.

 

За да ви стане по-ясно дали самите вие не създавате подобна опасност, по-долу ще изброим най-често срещаните битови опасни отпадъци, които ако не чрез фирми за опасни отпадъци, трябва да обезопасите, като изхвърлите в предназначения за типа им контейнер пред вашето жилище:

 

·Живак и всякакви домакински пособия, уреди или устройства, включващи в съдържанието си живак. Да, термометрите спадат към тази категория.

·Всякакви лекарствени продукти, които са с изтекъл срок на годност, без значение от предназначението им, както и дали се закупуват със или без рецепта.

·Всякакви строителни материали като лакове, бои и т.н. Строителните материали са опасни отпадъци дори когато не са в отворено състояние, неизползвани, например затворена кутия с боя.

·Почистващи препрати, съдържащи химически вещества. В днешно време е трудно да намерите почистващ препарат само с натурални съставки, така че в тази категория реално влизат всички почистващи препарати.

·Мастилени предмети или такива с мастило – включително и опаковки и целофанени пакети.

182
com_content.article
(21 гласа, оценка 4.62 от 5)
Приони същност и характеристика4.62 от 50 от общо 21 гласували.


Приони същност и характеристика

Според постулатите на централната догма на молекулярната биология се приема за невъзможно да се случва друго освен: цялата информация на клетките е съхранявана в ядрата им в молекула биополимер, наречена ДНК.

207
com_content.article
(1 глас, оценка 5.00 от 5)
Опасните отпадъци – успешно управление и рециклиране5.00 от 50 от общо 1 гласували.


Опасните отпадъци – успешно управление и рециклиране

Опасните отпадъци са отпадъци, които са вредни за човешкото здраве и за опазването на чистата околна среда. Поради своите силно токсични, канцерогенни, запалими и редица други опасни свойства, този вид отпадъци трябва успешно да бъдат управлявани и възможностите им за рециклиране да бъдат максимално използвани. В частност за България, Националния статистически институт изнесе данни, според които всеки жител на страната генерира битов отпадък в размер на 430 килограма! Разбира се процента на опасния отпадък в битовите отпадъци на домакинствата е едва 1%, но и това стига да застраши сериозно здравето на човека и чистотата на околната среда. Затова ще съсредоточим вниманието ви на опасния отпадък генериран от домакинствата у нас, неговите разновидности и най-вече добрите практики за третирането, събирането и последващото управление на този отпадък.
Опасните отпадъци от домакинствата – видове и начини за управление и последващо третиране
Определението за генериран опасен отпадък от едно домакинство е следното: всеки отпадък изхвърлен от едно домакинство, който е опасен по състав, свойства и е рисков за чистата околна среда, както и за здравето на човека – се квалифицира, като опасен отпадък. За третирането му се прилагат строги хигиенни мерки за третиране. Най-често в домакинствата под категорията опасни отпадъци попадат лампи, които са луминесцентни, акумулатори и батерии, фреони и фризери, както и хладилници.  Освен това говорим още за отпадъчни бои и лакове, емулсии и разтворители, терпентини, както и емулсии за обработка на дървени и метални повърхности. Изкуствените торове, хербицидите и пестицидите също попадат сред опасния домакински отпадък. Моторните масла, маслата за трансмисия, антифриза, спирачната течност, материали за ремонт на личния автомобил, китове, акумулатори, продукти на петролна основа и спрей бои – също са част от битовия опасен отпадък. Химикалите за третирането на водата във водните домашни басейни също са опасен отпадък, както и всички домакински препарати за почистване на химична основа.
Дори и да не ви се вярва в най-малки концентрации, изброените вещества са опасни за околната среда и за хората. Могат да предизвикат токсично замърсяване и отравяне на води и почви, когато са изхвърлени неправомерно. Освен това тези вещества са силно запалими и експлозивни, затова представляват потенциална опасност за предизвикването на пожари. Като цяло доброто управление на опасните битови отпадъци и подходящото им третиране е все още силно затруднено. Те са в прекалено малки концентрации в домакинския отпадък и са разпръснати по населени места. Разходите за събирането им са високи, защото изискват квалифицирана работна ръка, специални превозни средства за транспорта им, специално обособени депа за съхранение, унищожаване на опасни отпадъци и последващо третиране . Като цяло в България има няколко схеми за събирането на опасните отпадъци от домакинствата, които действат на територията на страната. Част от тях са събиране на битовия опасен отпадък на определени дати в пунктове по населени места, веднъж годишно или повече пъти; събиране от самото домакинство по негова заявка; събиране по места организирани за целта, като самите домакинства докарват опасните си отпадъци.
Депониране, рециклиране или изгаряне на опасните отпадъци от бита
Благодарение на разделното събиране, на опасните отпадъци от бита, голяма част от тях могат успешно да се рециклират. Като цяло преди процеса по самото рециклиране, подходящите за рециклиране части на опасните отпадъци, биват отделяни. Така в останалата част от боклука остават по-големи количества концентриран опасен отпадък, който трябва да се оползотвори или унищожи. При едно депониране на опасни отпадъци от бита, където те не са събрани директно, купчината опасен отпадък в депото или неопасен по скоро е подобна на гъба. Тя задържа малки количества опасни вещества в себе си, но те пък изтичат в почвата или подпочвените води в голямата си част, което е опасно! Като цяло депонирането на опасен битов отпадък в депа за отпадъци с неопасен характер, води до непредвидими химични реакции, при които инфилтрата от депото може силно да бъде замърсен и дори токсичен. Третирането на опасни отпадъци от домакинствата може да стане и чрез метода на контролираното им изгаряне. При него емисиите от самото изгаряне биват улавяни и изчиствани от специални инсталации в депото.
Дори след изгаряне опасните вещества могат да останат в пепелта  от изгарянето на опасния битов отпадък или шлаката му. Те трябва също подобаващо да бъдат последващо третирани и обезвредени.

191
com_content.article
(2 гласа, оценка 5.00 от 5)
Родни активисти държат ЕК лично да проверява дейността в горите5.00 от 50 от общо 2 гласували.


Родни активисти държат ЕК лично да проверява дейността в горите

EK или Европейската комисия е длъжна да изгради Единна агенция за проверка на дейността по горите. Това е едно от огромните и основни искания на родните активисти, които вече месеци наред усилено се борят за предотвратяване на още и още незаконно изсичане на горски площи в страната. Тази Единна агенция, макар и да не е реалност в момента обаче вече едва ли е химера в лицето на активистите, защото дейността им излезе от рамките на страната и много учени и специалисти в сферата на екологията из цял ЕС най-сетне ги чуха. Разбира се, реален ход на събитията по такава агенция все още не е даден, защото самото предложение дори не е внесено в Европейския парламент за щателно обсъждане.
Нещо, което събуди любопитството и интереса ни бе особеното внимание на Патрик Смитьойс, който макар и да не е българин, е възприел мисията за опазването на горите в България като приоритет в сегашната си дейност. Той дори е направил свой собствен любителски документален филм, доказващ огромната нужда от подобен регулиращ орган и то не само за нашата страна, но и за държави като Румъния и Хърватска, където не по-рядко и малко са регистрирани подобни случаи. Според Патрик Смитьойс, това са все страни, където рискът за изсичане на дървета и заличаване на огромни площи гори е ежедневен и населението дори не е наясно каква огромна еко катастрофа би могла да бъде причинена от жалките и алчни интереси на бизнеса с дърводобив. Той добавя, че агенцията следва да работи на принципа „контрол върху контрол“, като дава пример за него: шведите да проверяват българите, българите – хърватите и т.н. По този начин, най-лесно биха могли да бъдат избегнати всякакви спекулации, непозволени дейности и дори криминално проявления в сферата на екологията и в частност, горите.
Сред активистите в България имаше и хора, които поискаха много повече от ясна структура и организация за направените бъдещи действия по повод опазването на горите у нас. Така например, Любомир Попйорданов държи за горите да се отдават грижи, които водят не само екологични ценности и цели, но и до туристически такива, защото в крайна сметка, нашата природа е нашето богатство и ако ние не вложим в неговото опазване, то много бързо ще се окажем по-бедни и отколкото си мислим, че сме. Попйорданов добавя, че такива мерки ще помогнат за цялостната ни инфтраструктура, както и за естетическите ценности, за които се борят еколозите у нас.

178
com_content.article
(6 гласа, оценка 5.00 от 5)
Синхронизиране на Европейското законодателство в областта на оценката и управление на качеството на атмосферния въздух5.00 от 50 от общо 6 гласували.


Синхронизиране на Европейското законодателство в областта на оценката и управление на качеството на атмосферния въздух

Синхронизирането  на европейското законодателство в областта на опазване чистотата на атмосферния въздух стартира през 2000г. с влизането в сила на Наредба №7/1999 год. за оценка и управление качеството на атмосферния въздух. Наредбата въвежда в националното законодателство изискванията на Рамковата Директива 96/62ЕС за оценка и управление качеството на атмосферния въздух.

Внимание забранено е копирането на статиите без изричното разрешение от администратора на сайта или авторите на самите статии

Еко проект е сайт с идеална цел, това означава, че сайта се прави на доброволни начела, информацията в него е авторска в по-голяма част. Ако желаете да стани автор в нашия сайт моля пишете ни!