Еко Проект

Екологичното списание

Вие сте тук:Home Природа Опасните отпадъци – успешно управление и рециклиране

Опасните отпадъци – успешно управление и рециклиране

Опасните отпадъци са отпадъци, които са вредни за човешкото здраве и за опазването на чистата околна среда. Поради своите силно токсични, канцерогенни, запалими и редица други опасни свойства, този вид отпадъци трябва успешно да бъдат управлявани и възможностите им за рециклиране да бъдат максимално използвани. В частност за България, Националния статистически институт изнесе данни, според които всеки жител на страната генерира битов отпадък в размер на 430 килограма! Разбира се процента на опасния отпадък в битовите отпадъци на домакинствата е едва 1%, но и това стига да застраши сериозно здравето на човека и чистотата на околната среда. Затова ще съсредоточим вниманието ви на опасния отпадък генериран от домакинствата у нас, неговите разновидности и най-вече добрите практики за третирането, събирането и последващото управление на този отпадък.
Опасните отпадъци от домакинствата – видове и начини за управление и последващо третиране
Определението за генериран опасен отпадък от едно домакинство е следното: всеки отпадък изхвърлен от едно домакинство, който е опасен по състав, свойства и е рисков за чистата околна среда, както и за здравето на човека – се квалифицира, като опасен отпадък. За третирането му се прилагат строги хигиенни мерки за третиране. Най-често в домакинствата под категорията опасни отпадъци попадат лампи, които са луминесцентни, акумулатори и батерии, фреони и фризери, както и хладилници.  Освен това говорим още за отпадъчни бои и лакове, емулсии и разтворители, терпентини, както и емулсии за обработка на дървени и метални повърхности. Изкуствените торове, хербицидите и пестицидите също попадат сред опасния домакински отпадък. Моторните масла, маслата за трансмисия, антифриза, спирачната течност, материали за ремонт на личния автомобил, китове, акумулатори, продукти на петролна основа и спрей бои – също са част от битовия опасен отпадък. Химикалите за третирането на водата във водните домашни басейни също са опасен отпадък, както и всички домакински препарати за почистване на химична основа.
Дори и да не ви се вярва в най-малки концентрации, изброените вещества са опасни за околната среда и за хората. Могат да предизвикат токсично замърсяване и отравяне на води и почви, когато са изхвърлени неправомерно. Освен това тези вещества са силно запалими и експлозивни, затова представляват потенциална опасност за предизвикването на пожари. Като цяло доброто управление на опасните битови отпадъци и подходящото им третиране е все още силно затруднено. Те са в прекалено малки концентрации в домакинския отпадък и са разпръснати по населени места. Разходите за събирането им са високи, защото изискват квалифицирана работна ръка, специални превозни средства за транспорта им, специално обособени депа за съхранение, унищожаване на опасни отпадъци и последващо третиране . Като цяло в България има няколко схеми за събирането на опасните отпадъци от домакинствата, които действат на територията на страната. Част от тях са събиране на битовия опасен отпадък на определени дати в пунктове по населени места, веднъж годишно или повече пъти; събиране от самото домакинство по негова заявка; събиране по места организирани за целта, като самите домакинства докарват опасните си отпадъци.
Депониране, рециклиране или изгаряне на опасните отпадъци от бита
Благодарение на разделното събиране, на опасните отпадъци от бита, голяма част от тях могат успешно да се рециклират. Като цяло преди процеса по самото рециклиране, подходящите за рециклиране части на опасните отпадъци, биват отделяни. Така в останалата част от боклука остават по-големи количества концентриран опасен отпадък, който трябва да се оползотвори или унищожи. При едно депониране на опасни отпадъци от бита, където те не са събрани директно, купчината опасен отпадък в депото или неопасен по скоро е подобна на гъба. Тя задържа малки количества опасни вещества в себе си, но те пък изтичат в почвата или подпочвените води в голямата си част, което е опасно! Като цяло депонирането на опасен битов отпадък в депа за отпадъци с неопасен характер, води до непредвидими химични реакции, при които инфилтрата от депото може силно да бъде замърсен и дори токсичен. Третирането на опасни отпадъци от домакинствата може да стане и чрез метода на контролираното им изгаряне. При него емисиите от самото изгаряне биват улавяни и изчиствани от специални инсталации в депото.
Дори след изгаряне опасните вещества могат да останат в пепелта  от изгарянето на опасния битов отпадък или шлаката му. Те трябва също подобаващо да бъдат последващо третирани и обезвредени.

207
com_content.article
(1 глас, оценка 5.00 от 5)
Опасните отпадъци – успешно управление и рециклиране5.00 от 50 от общо 1 гласували.


Данни за автора
Ana Leseva
Author: Ana Leseva
Еко проект

Внимание забранено е копирането на статиите без изричното разрешение от администратора на сайта или авторите на самите статии

Еко проект е сайт с идеална цел, това означава, че сайта се прави на доброволни начела, информацията в него е авторска в по-голяма част. Ако желаете да стани автор в нашия сайт моля пишете ни!