Еко Проект

Екологичното списание

Вие сте тук:Home Еко Технологии Видове съоръжения за третиране на опасни отпадъци.

Видове съоръжения за третиране на опасни отпадъци.

 

 

Съоръженията, в които опасните отпадъци са третирани, съхранявани и преработвани, са важна част от процеса на правилното им обезвреждане и оползотворяване. Именно поради тази причина, статията ни цели да се разяснят видовете съоръжения за опасни отпадъци, техните функции и разделението им според тях. В общи линии, тези съоръжения могат да се разделят по следните критерии: място на разположение, вид дейности, извършвани в съоръжението, видове отпадъци приемани в съоръжението и типа технологии и методи за обработка на опасни отпадъци.

Съоръжения за опасни отпадъци според разположението им:

Разположени на мястото на генериране на опасните отпадъци – този метод е слабо застъпен в Европа, да не кажем че почти липсва. Масово бива използван в страните от Северна Америка и региона. За условията на Европейския пазар е неизгоден и нерентабилен.

Разположени извън мястото на генериране на опасните отпадъци – още от края на 20 век индустрията в Европа, предимно се е ориентирала да обособява специални места, за събирането и по нататъшната обработка на опасните отпадъци. Някои от тези най-стари съоръжения са все още действащи, но са с изцяло модернизиран процес на преработка на отпадъците от опасен тип, както и с осъвременени технологиите за това. Тези обособени съоръжения имат капацитета да преработват и съхраняват по разнообразни по вид опасни отпадъци. Методите и процесите на обработка и извличане на полезните свойства и вещества са по-усъвършенствани и централизирани. Това, обаче зависи от вида на предприятието и мащабите му.

Именно поради тази причина първият метод е застъпен в страните от Северна Америка, поради големия мащаб на заводите им, а в Европа вторият, поради по-ограничения капацитет на предприятията и тяхната обособеност.

Съоръжения за опасни отпадъци в зависимост от дейностите, които се извършват с отпадъците:

Съоръжения изградени с цел оползотворяване на опасните отпадъци – начините за оползотворяване на опасните отпадъци основно са два вида: оползотворяване, чрез рециклиране и повторно използване на възстановените материали от  обработката на опасните отпадъци. Материали като киселини, масла, метали и разтворители подлежат на такава обработка. Вторият вариант на оползотворяване е преработката за получаване на енергия от така наречените модифицирани горива.

Съоръжения изградени с цел обезвреждане на опасните отпадъци – в тези съоръжения са използвани различни видове химични, физични, термични или биологични процеси, чрез които химическия състав или физическите свойства на даден опасен отпадък биват променяни или опасните вещества в състава им биват разграждани. Тези съоръжения не служат за депониране понякога.

Съоръжения изградени с цел депониране на опасните отпадъци – тези съоръжения са по комплексни и се използват дълго време, с цел постоянно съхранение на преработените вече, до определени стандарти опасни отпадъци. Могат да се изграждат на земната повърхност или под нея в зависимост от нужните за целта варианти.

Съоръжения за опасни отпадъци в зависимост от  вида на отпадъците, които приемат и технологиите за преработка, които се прилагат:

Съоръжения от специален тип – те са профилирани и изградени на базата на един метод или технология, чрез който се обработват опасните отпадъци. Отпадъците приемани в тези съоръжения като цяло са ограничени по количество и видово разнообразие. Могат да се изграждат в рамките на населените места, без изграждането на допълнителна за целта инфраструктура. Могат да бъдат съоръжения за изгаряне на течни или твърди отпадъци или и двете, съоръжения за третиране на газове, съоръжения за плазмени газове и други от различен тип. Те са ефективен и удобен метод, за справяне с малки количества опасни отпадъци от определен вид.

Съоръжения от комплексен тип – тези съоръжения са изградени на базата на комплексни методи, за обработката и съхранението на опасните отпадъци. В тях голям брой разновидности и категории опасни отпадъци се преработват по различни по разновидност технологични методи. Тези съоръжения са комплекс от различни по вид и функционалност по-малки съоръжения и инсталации. Изискват големи, обособени за целта пространства, отдалечени от населените места със специално изградена инфраструктура за целта.

Добрата преценка от страна на държавите, кой тип или типове съоръжения са подходящи и възможни за изграждане в границите им е основна за доброто справяне с проблема, по отношение на опасните отпадъци. Това, дали наблизо в района има държави, които биха могли да поемат част от опасните отпадъци за преработка, е също важен фактор. Колкото по-навременна и реална е преценката на законовите органи, относно този глобален проблем, толкова и решенията за него са по-добри и качествени.

 

192
com_content.article
(2 гласа, оценка 3.00 от 5)
Видове съоръжения за третиране на опасни отпадъци.3.00 от 50 от общо 2 гласували.


Данни за автора
Нено
Author: Нено
Еко проект

Внимание забранено е копирането на статиите без изричното разрешение от администратора на сайта или авторите на самите статии

Еко проект е сайт с идеална цел, това означава, че сайта се прави на доброволни начела, информацията в него е авторска в по-голяма част. Ако желаете да стани автор в нашия сайт моля пишете ни!