Еко Проект

Екологичното списание

Вие сте тук:Home Отпадъци Отпадъци от опаковки законови изисквания

Отпадъци от опаковки законови изисквания

Опаковката е важен фактор при избора на определена стока, въпреки че купуваме продукта вътре в опаковката, а не опаковката въобще.
Независимо от избрания материал или форма на продукта, опаковката изпълнява следните функции:


1.    предпазва продукта и му осигурява трайност
2.    улеснява боравенето с него
3.    носи информация за съхранение и транспортиране на стоката
4.    представя стоката (срок на годност, калоричност и др.)
5.    предпазва от неправилна упостреба
6.    предупреждава за преднамерено подправяне
7.    привлича вниманието на клиента към стоката
 
 В разработването на опаковките има 2 основни тенденции:
1. Многофункционалност на опаковките. Тя се разглежда в 2 направления:
- от гледна точка на потребителя – опаковката да се използва многократно и да изпълнява същите функции
- от гледна точка на транспортирането – да е удобна при различни начини на товарене, транспортиране, съхранение
2. Екологичност на опаковките – визможността за безвредна обработка и спестяване на дефицитни ресурси.

Генериране на отпадъци от опаковки

Около ¼ от теглото на битовите отпадъци в държавите от европейския съюз е от опаковки. Много от опаковките обаче се обемисти. Например пластмасовите бутилки, кутии от зърнени храни и др., и така се създава затруднение по отношение на тяхното събиране, поради потребността от големи по размер контейнери. Визприемането на опаковките като причина за образуване на големи по обем и количество отпадъци ни кара да мислим, че има несъответствие между количествотото опаковки и количеството стоки, които купуваме. Тенденциите на генерираните отпадъци от опаковки варират в различните страни. В някои страни (например Италия и Германия) се забелязва тенденция за увеличаване, докато в други страни (Франция, Ирландия и Австрия) количествата генерирани отпадъци от опаковки се стабилизират и даже отбелязват слабо намаление. Средното количество отпадъци отопаковки за ЕС е 168 кг/жител.

Видове опаковки в нашето ежедневие. Източници на тяхното получаване 

От съществено значение както за опазването на ОС, така и за здравето на човека е материалът, от който са направени опаковките. Зачестилите в цял свят изследвания върху въздействието на материалите, от които се произвеждат опаковките, дават много тревожни резултати. Храните, които са поставени в иначе привлекателни опаковки понякога са с влошени качества и често те биват опасни за човека.
 На Фигура 1 е представено потреблението на различните видове опаковки в България, в зависимост от материала, от който са направени. Данните са отчетени за периода 2004 - 2009 година.

Фигура 1 Потребление на видовете опаковки в България за периода 2004 – 2009 година

Както се вижда от Фигура 1 най-високо потребление през годините има на пластмасови, хартиени и стъклени опаковки. Като цяло употребата на различните видове опаковки през периода 2004 - 2009 година е следната: при пластмасовите, хартиените и картонени опаковки се наблюдава повишаване на потреблението, докато за стъклените и дървените опаковки се отчита спад. При металните опаковки тенденцията е към запазване на невисоки нива на използване.
На Фигура 2 са показани процентните дялове на опаковките за многократна употреба спрямо опаковките за еднократна през периода 2004 – 2009 година, ако се приеме, че пуснатите на пазара опаковки е 100%.Фигура 2 Дяловете на опаковките за еднократна и многократна употреба през периода 2004 – 2009 година, изразени в проценти

Пластмасови опаковки

Пластмасите, наречени още полимери, са изграде от дълги високомолекулярни вериги. Основните изходни суровини за тяхното получаване са нефт и природен газ. Те са най-новия и разпространен материал за опаковки. Опаковките от пластмаси са евтини и леки, издържат на вода и различни химикали, лесно се получават и обработват, могат да бъдат произвеждани в най-различна форма. Поради голямото им разнообразие, те имат и различни свойства – някой от тях са твърди и чупливи, други удароустойчиви, трети са пластични или дори еластични. Но широката им употреба в наши дни е причината за образуването на много отпадъци. Пластмасите са едни от най-големите замърсители и
разграждането им в природата е сравнително бавно – за период от около 300 години. Пластмасите имат голям обем спрямо теглото си и бързо изчерпват капацитета на депата. Най – често за производство на опаковки се използват материалите: полиетилен – високо (LDPE) и ниско налягане (HDPE), полипропилен (PP), поливинилхлорид (PVC), полиетилентерефталат (PET), полистирен (PS) и други.
Пластмасите се използват широко в ежедневието ни като опаковки и изискват специално отношение от страна на потребителите. За правилното им рециклиране е необходимо след първоначалното сортиране в домакинството, да бъдат допълнително разделяни по видове, тъй като често пъти смесването на различни видове пластмаси може да доведе до проблеми при производството на нов продукт, поради различните им свойства и състав.
Като „недостатък“ могат да бъдат посочени и по-голените разходи за събиране и транспортиране предвид малкото им специфично тегло (за получаване на 1 тон суровина, например, са необходими повече от 20 000 бутилки). От друга страна, малкото относително тегло на пластмасите позволява изработването на съответния продукт при използването на по-малко материал. Широко разпространен начин за оползотворяване на отпадъците от пластмаси е рециклирането им, като само в Германия годишно се преработват около 600 000 тона. Възможно е отпадъците да бъдат механично рециклирани, като новите изделия се произвеждат от отпадъци от пластмаси. Химическо рециклиране – това е разграждане до съставящите ги нискомолекулни въглводородни съединения. По този начин пластмасите заменят природния суров петрол или въглища при производство на стомана или метанол.
 Енергийно оползотворяване - този начин на преработка също е за предпочитане пред обезвреждането, поради високата калорична стойност на пластмасовите отпадъци и се използва за производство на топло и електроенергия. Въпреки всички свои предимства, пластмасите трябва екологосъобразно да бъдат оползотворявани и/или рециклирани, за да не се създават рискове от замърсяване на околната среда.

Видове пластмаси
Термопластични – омекват при нагряване и се втвърдяват при охлаждане. Повече от 80 % от пластмасите са от този тип. Основните се произвеждат от:
- Полиетилен - той е нетоксичен и практически физиологически безвреден, поради което се използва за производство на изделия за бита, опаковъчни материали и в медицината. Половината от произвеждания полиетилен се използва за получаване на полиетиленово фолио.
- Полипропилен - има обширен обхват на приложение. Използва се за направата на чаши, чинии, градинска мебел, твърди опаковки, за медицински изделия (спринцовки), тигани, фолиа, тави, хранителни контейнери, тави и др. Полипропиленови влакна се използват при направата на килими.
- Поливинилхлорид - характеризира се с високата си химична устойчивост на киселини, основи и смазочни масла. Поливинилхлоридът нe ce възпламенява и практически не гори. Тези му свойства са направили поливинилхлорида ценен материал за производство на тръби и детайли за строителството, нефтохимическата промишленост и др. Все по - рядко се използва за направата на опаковки.
- Полиетилентерефталатът - високомолекулно съединение с линейна макромолекула. Благодарение на високите си диелектрични характеристики и механична якост полиетилентерефталатът се използва за получаване на химични полиестерни влакна, полимерни фолиа (филми) и електроизолационни лакове.
Термоустойчиви пластмаси – втвърдени са със специални химически вещества и не могат да бъдат разтопявани или формовани. Поради тази причина термоустойчивите пластмаси, чието количество е приблизително 20 % от цялото количество пластмаси, са по-трудно рециклируеми, въпреки че могат да се използват навсякъде като пълнители.
Примери за термоустойчиви пластмаси са полистерополиолите:
• Полиуретан (PUR) – бои, мазилки, предавателни механизми, диафрагми на машини, бензинови резервоари, кушетки, дюшеци и седлаки за автомобилни купета;
• Разпенен полиуретан – хидро и топло изолации в строителството, ходила на обувки и др.;
• Епоксидни смоли – адхезивни материали, спортни съоръжения, лодки, електрически и автоматични компоненти;
• Фенолати – пещи, тостери, дръжки за ножове, автоматични части и циркулиращи маханизми;

180
com_content.article
(8 гласа, оценка 4.00 от 5)
Отпадъци от опаковки законови изисквания4.00 от 50 от общо 8 гласували.


Данни за автора
Галина Димитрова
Author: Галина Димитрова
Еко проект

Внимание забранено е копирането на статиите без изричното разрешение от администратора на сайта или авторите на самите статии

Еко проект е сайт с идеална цел, това означава, че сайта се прави на доброволни начела, информацията в него е авторска в по-голяма част. Ако желаете да стани автор в нашия сайт моля пишете ни!