Еко Проект

Екологичното списание

Вие сте тук:Home Отпадъци Изискванията към излезлите от употреба луминесцентни лампи и лампи съдържащи живак

Изискванията към излезлите от употреба луминесцентни лампи и лампи съдържащи живак

Един от основните принципи на функциониране на Европейския Съюз (ЕС) това е Устойчивото развитие. Устойчивото развитие (УР) включва в себе си и разумно и правилно потребление на природните ресурси. Една от основните цели на ЕС се нарича „Европа 2020”.

Основна цел на тази програма е 20 % икономии на енергия до 2020 г.  Един от принципите е намаляване на енергийните разходи в дома и промишленост.1
В резултат на програма „Европа 2020” бяха издадени редица нормативни документи, които налагаха промени с цел енергоспестяване.  В областта на осветлението по-важните това са:


   - Директива 2005/32/ЕО на Европейскияпарламент и на Съвета по отношение на изискванията за екопроектиране на ненасочени лампи за бита;
   - Директива 2009/125/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 21 октомври 2009 г. за създаване на рамка за определяне на изискванията за екодизайн към продукти, свързани с енергопотреблението;
   - Регламент (ЕО) № 859/2009 на Комисията от 18 септември 2009 г. за изменение на Регламент (ЕО) № 244/2009 по отношение на изискванията за екопроектиране във връзка с ултравиолетово излъчване от ненасочени лампи за бита;

В резултат на директивите бяха направени и предстоят да бъдат направени следните промени на територията на ЕС:

- Септември 2009 г. - Всички матирани лампи и лампи с покритие
Всички прозрачни лампи от 100 W и повече под клас на енергийна ефективност C

-  Септември 2010 г. - Всички прозрачни лампи от 75 W и повече под клас C.

-  Септември 2011 г.- Всички прозрачни лампи от 60 W и повече

-  Септември 2012 г.- Всички прозрачни лампи под 60 W

- Септември 2013 г. - Ще бъдат въведени завишени стандарти за производителност

- Септември 2016 г. - Всички прозрачни лампи под клас

Луминесцентна лампа

       Луминесцентните лампи, известни още като Флуоресцентни лампи или тръби, са тип газоразрядни осветителни тела, които се състоят от стъклен балон, запълнен или с разреден газ (неон, аргон и др.) и покрит от вътрешната страна с луминофор. При подаване на напрежение между анода и катода на лампата протича газов разряд, който е съпроводен с ултравиолетово излъчване, водещо до флуоресценция на луминофора.

      За разлика от лампите с нажежаема жичка, флуоресцентните лампи винаги изискват баласт (понякога наричан контролен уред), който да регулира потока на енергия през лампата. Въпреки това, флуоресцентната лампа превръща електрическата енергия в полезна по-ефикасно и използва по-малко енергия за същото количество светлина, отколкото лампите с нажежаема жичка. По-ниските енергийни разходи обикновено се компенсират с по-високата цена на лампата. Докато големите флуоресцентни лампи се използват най-вече в търговските, индустриалните и институционални сгради, компактните флуоресцентни лампи в момента се използват като алтернатива за спестяване на енергия в домове.

       Средната продължителност на живот на луминесцентните тръби е 7500 часа и зависи от режима на работа на лампите. В сравнение с обикновените лампи тип нажежаема "жичка", техният спектър е по-близък до този на слънцето. Луминесцентните лампи са енергоспестяващи, което предполага и по-високата им цена. Обикновено те имат по-дълъг живот от лампите тип нажежаема жичка.2

Митнически

Вид лампи

тарифен номер

 

8539 31

- -

Флуоресцентни с топъл катод

8539 31 100

- - -

С два цокъла

8539 31 900

- - -

Други

8539 32

- -

Лампи с живачни или натриеви

 

 

пари;

 

 

лампи с метални халогениди

8539 32 100

- - -

С живачни пари

от 8539 32 900

- - -

С натриеви пари с мощност над

 

 

200 W

8539 32 900

- - -

С метални халогени

 


Табл. 1. Вид луминесцентни лампи и митническите кодове при техния внос

Законодателството в България за пускане на пазара на луменисцнтни лампи и лампи съдържащи живак и отпадъците от тях

Основни нормативни актове:
Закона за управление на отпадъците (ЗУО)

НАРЕДБА за изискванията за пускане на пазара на луминесцентни и други лампи, съдържащи живак, и за третиране и транспортиране на излезли от употреба луминесцентни и други лампи, съдържащи живак

Наредба №3 за класификацията на опасните отпадъци

Разпоредби за юридическите лица

        ЗУО регламентира дейността по опазване на природата и здравето на хората от генерираните в страната отпадъци.  В чл. 2, ал.1 се обозначава, че прилагането на този закон се отнася за: опасни, битови,  строителни и промишлени отпадъци. Според класификацията на отпадъците (Наредба № 3) луменисцентни лампи и лампи съдържащи живак се класифицират като опасен отпадък. Кода с който са записани в наредбата е 20 01 21* флуоресцентни тръби и други отпадъци съдържащи живак. От това следва, че фирмите, които генерират този отпадък трябва да сключат задължително договор с фирма, която има разрешително по чл. 37 от ЗУО или комплексно разрешително, издадено по реда на глава седма, раздел II от закона за опазване на околната среда (ООС).

        Предприятията в които се генерира отпадък с код 20 01 21* по наредба № 3 са задължени да събират разделно отпадъка и да не допускат неговото смесване с останалите видове отпадъци (чл. 4 ал.1 от НАРЕДБА за изискванията за пускане на пазара на луминесцентни и други лампи, съдържащи живак ). При извършването на дейностите по ал. 1 се спазват и изискванията на Наредбата за изискванията за третиране и транспортиране на производствени и опасни отпадъци. Лицата, извършващи дейностите по ал. 1, водят отчетни книги и изготвят и представят в регионалните инспекции по околната среда и водите (РИОСВ) годишни отчети съгласно изискванията на Наредба № 10 от 1998 г. за реда за оформянето на документите относно отчета и информацията за управление на дейностите по отпадъците (ДВ, бр. 151 от 1998 г.).

       В нормативните документи се включват специфични изисквания към юридическите лица или едноличните търговци притежатели на излезли от употреба луминесцентни лампи:

Задължително  се определят места за съхраняване, оборудвани със съдове за събиране на излезли от употреба лампи, като съдове за събиране могат да бъдат използвани транспортните опаковки.

Съхранението на лампите трябва да отговаря на изискванията на наредбата за временно съхранение на опасни отпадъци.

Срокът за съхраняване на излезли от употреба лампи в местата по ал. 1 не може да превишава 6 месеца.

Регламенти и задължения на физическите лица

      Освен в промишлени условия голям процент отпадък от луминисцентни лампи и лампи съдържащи живак се генерира от домакинствата. Във връзка с изискванията на европейските директиви и постепенно въведената забрана за използване на лампи с нагорещена жичка. Основен проблем пред хората, това е незнанието за опасността за природата, здравето на животните и човека от тези лампи. Голям процент от битовите лампи биват изхвърляни директно в боклука с общата битова смет.

Правилната последователност за този вид лампи трябва да бъде следната:
ГРАЖДАНИ à Лицата продаващи лампите à общинските пунктове за събиране à лица, притежаващи разрешение по чл. 317 ЗОВВООС.

Така описаната последователност на предаване на този отпадък е определна в наредбата с чл. 9 ал. 4, чл. 11, ал. 4.

Разпоредби за кметовете:

       Кметовете на общини са задължени да осигурят организирането и прилагането на система за разделно събиране на излезлите от употреба лампи от лицата, извършващи продажба на лампи на крайни потребители, разположени на територията на общината.

 

1.     определят местата за разполагане, организират и осигуряват оборудването на пунктове за събиране на територията на общината или осигуряват подвижни събирателни пунктове за събиране и директно предаване на излезлите от употреба лампи на инсталациите за обезвреждане

2.     организират събирането и съхраняването на излезли от употреба лампи от лицата по чл. 9;

3.     осигуряват предаването за преработване и/или обезвреждане на събраните излезли от употреба лампи на лица, притежаващи съответното разрешение по чл. 37 ЗОВВООС;

4.     информират чрез средствата за масово осведомяване и по други достъпни начини за местата за събиране на излезли от употреба лампи, както и за датите на провежданите кампании.

5.     Според чл. 22 ал. 2 Кметовете на общини представят в РИОСВ наредбите и програмите одобрени от Общинския съвет.

Изисквания към площадките за съхранение на излезлите от употреба луменисцентни лампи и лампи съдържащи живак

Стационарни

        Както беше споменато в преходната точка, пунктовете за събиране на излезлите от употреба луменисцентни лампи и лампи съдържащи живак се определят от кмета. Основно тяхно задължение е безвъзмездно да приемат лампите от домакинствата.

Стационарните събирателни пунктове трябва да отговарят на следните изисквания:

1.  да бъдат оборудвани със съдове за съхраняване на счупени лампи;

2.  да бъдат оборудвани със съдове за съхраняване или с транспортни опаковки, гарантиращи безопасното съхраняване на излезлите от употреба лампи, стелажи, палети и други съоръжения, позволяващи товарно-разтоварни дейности;

3.  да разполагат със сяра в количества най-малко по 2 грама на всеки килограм съхранявани лампи;

4.  площадката, върху която е разположен събирателният пункт, да има ограда;

5.  пунктът да бъде обозначен с ясни табели "Събирателен пункт за излезли от употреба луминесцентни лампи", като бъдат посочени работното време и името на лицето/дружеството, отговорно за експлоатацията на площадката, с адрес и телефон за връзка;

6.  повърхностите, върху които се поставят съдовете за съхраняване, да бъдат с водонепропускливо покритие;

7.  местата за съхраняване на излезлите от употреба лампи да бъдат покрити.

Мобилни

        Освен наличните стационарни съдове за събиране и съхранение на излезли от употреба лампи е възможно и прилагането на мобилни станции с цел по-близкото и по-удобното разположение на пунктовете до източника на отпадъка.

Подвижните събирателни пунктове трябва да отговарят на следните изисквания:

1.  да разполагат с достатъчно количество транспортни опаковки, гарантиращи безопасното съхраняване и транспортиране на излезлите от употреба лампи;

2.  да бъдат оборудвани със съдове за съхраняване на счупени лампи;

3.  да отговарят на изискванията на Наредбата за изискванията за третиране и транспортиране на производствени и опасни отпадъци;

4.  да са обозначени с надпис "Събирателен пункт за излезли от употреба луминесцентни лампи";

5.  транспортното средство да е оборудвано с указателни табели съгласно Европейската спогодба за международен превоз на опасни товари по шосе (ADR), ратифицирана със закон от 37-ото Народно събрание на 16 март 1995 г. (ДВ, бр. 73 от 1995 г.), и със сяра в количества най-малко по 2 грама на всеки килограм лампи, която да бъде използвана в случай на авария или пътнотранспортно произшествие.

Събрани в общинските пунктове отпадъци от лампи, се предават за преработване и/или обезвреждане на лица, притежаващи разрешение по чл. 37 ЗОВВООС.

Събраните от подвижните събирателни пунктове излезли от употреба лампи се транспортират до стационарен пункт за събиране или до инсталация за преработване и/или обезвреждане.

 
Изисквания при транспортиране

Транспортирането на излезлите от употреба лампи се осъществява спрямо изискванията на:
1. Наредба за изискванията за третиране и транспортиране на производствени и на опасни отпадъци;

2. НАРЕДБА за изискванията за пускане на пазара на луминесцентни и други лампи, съдържащи живак, и за третиране и транспортиране на излезли от употреба луминесцентни и други лампи, съдържащи живак;

        Важен принцип при транспортирането на опасни отпадъци е безопасността. В тази връзка се налага обезопасяването на отпадъците, основна цел е предотвратяването на счупването на лампите по време на тяхното транспортиране. Транспортната опаковка трябва да не допуска разпръскване на живак при счупване по време на транспорт. Контейнерите трябва да бъдат обозначени с ясен надпис "Излезли от употреба луминесцентни лампи".

       Пренасянето на счупени излезли от употреба лампи се осъществява в херметизирани контейнери, осигуряващи безопасно улавяне на отделените емисии и разпръснат живак по начин, който не затруднява последващото преработване на отпадъците. При тях също има задължително обозначение, което трябва да бъде - "Излезли от употреба луминесцентни лампи.  Внимание!  Съдържа живак!"  и табела съгласно Европейската спогодба за международен превоз на опасни товари по шосе.

       Транспортното средство, превозващо контейнери с излезли от употреба луминесцентни лампи, трябва да е снабдено с инструкция за действие в случай на аварийна обстановка и със средства за маркиране и ограничаване зоната на произшествието.

Използвана литератора:

1.      http://europa.eu/pol/ener/index_bg.htm
2.      http://bg.wikipedia.org/wiki/Газов_Разряд
3.      Закон за управление на отпадъците
4.      Наредба №3 за класификацията на отпадъците
5.      Наредба за изискванията за третиране и транспортиране на производствени и на опасни отпадъци
6.      НАРЕДБА за изискванията за пускане на пазара на луминесцентни и други лампи, съдържащи живак, и за третиране и транспортиране на излезли от употреба луминесцентни и други лампи, съдържащи живак

 

181
com_content.article
(6 гласа, оценка 4.33 от 5)
Изискванията към излезлите от употреба луминесцентни лампи и лампи съдържащи живак 4.33 от 50 от общо 6 гласували.


Данни за автора
Горан Янков
Author: Горан Янков
Еко проект

Внимание забранено е копирането на статиите без изричното разрешение от администратора на сайта или авторите на самите статии

Еко проект е сайт с идеална цел, това означава, че сайта се прави на доброволни начела, информацията в него е авторска в по-голяма част. Ако желаете да стани автор в нашия сайт моля пишете ни!