Еко Проект

Екологичното списание

Вие сте тук:Home Природа Синхронизиране на Европейското законодателство в областта на оценката и управление на качеството на атмосферния въздух

Синхронизиране на Европейското законодателство в областта на оценката и управление на качеството на атмосферния въздух

Синхронизирането  на европейското законодателство в областта на опазване чистотата на атмосферния въздух стартира през 2000г. с влизането в сила на Наредба №7/1999 год. за оценка и управление качеството на атмосферния въздух. Наредбата въвежда в националното законодателство изискванията на Рамковата Директива 96/62ЕС за оценка и управление качеството на атмосферния въздух.

Наредбата регламентира отговорностите на компетентните органи на местно и на национално ниво за мониторинг, оценка и управление на качеството на атмосферния въздух на територията на страната. Наредбата вменява на общинските власти отговорността за разработване и прилагане на програми за намаляване нивата на атмосферните замърсители и достигане на установените норми за съдържание на вредни вещества във въздуха.

Последователно в периода 2000 - 2007 г. в националното законодателство са транспонирани и четирите дъщерни директиви на Рамковата Директива - 99/30/ЕС, 2002/3/ЕС, 2000/69ЕС и 2004/107/ЕС.Дъщерните директиви регламентират съответните норми за съдържание на атмосферни замърсители, конкретни  изисквания към броя и вида на пунктовете за мониторинг на въздуха, референтни методи и средства за измерване нивата на атмосферните замърсители, честота и продължителност на измерванията, предоставяне на информация на населението, обмен на информация и докладване до Европейския съюз.

През 2010г. в националното законодателство е транспонирана и Директива 2008/50/ЕО относно качеството на атмосферния въздух и за по-чист въздух за Европа. В следващата таблица е представено съответствието между Европейските директиви и националните нормативни документи в областта.

Европейско законодателство

Национално законодателство

Рамкова Директива 96/62ЕС за оценка и управление качеството на атмосферния въздух

- Закон за чистотата на атмосферния въздух  (Обн. ДВ. бр.45 от 28 Май 1996г., последно изм. ДВ. бр. 32 от 24 Април 2012г.)

- Наредба №7/1999 год. за оценка и управление качеството на атмосферния въздух (ДВ, бр.45/1999г. в сила от 1.01.2000г.)

Директива 99/30/ЕС за норми за серен диоксид, азотен диоксид, фини прахови частици и олово в атмосферния въздух

Наредба №9/1999 год., изм. и доп. 2006 за норми за серен диоксид, азотен диоксид, фини прахови частици и олово в атмосферния въздух

Директива 92/72ЕС за норми за озон в атмосферния въздух

Наредба №8/1999 год. за норми за озон в атмосферния въздух

Директива 2002/3/ЕС за норми за озон и алармени прагове за нивата на озон в атмосферния въздух

Наредба №4/2004г. за норми за озон и алармени прагове за нивата на озон в атмосферния въздух.

Директива 2000/69ЕС за норми за бензен и въглероден оксид в атмосферния въздух

Наредба №1/2004г. за норми за бензен и въглероден оксид в атмосферния въздух

Директива 2004/107/ЕС за тежки метали, арсен и полиароматни въглеводороди в атмосферния въздух.

Наредба №11/2007г. за норми за арсен, кадмий, никел и полициклични ароматни въглеводороди в атмосферния въздух

Директива 2008/50/ЕО относно качеството на атмосферния въздух и за по-чист въздух за Европа

Наредба № 12 от 15.07.2010г. за норми за серен диоксид, азотен диоксид, фини прахови частици, олово, бензен, въглероден оксид и озон в атмосферния въздух (в сила от 30.07.2010 г.Обн. ДВ. бр.58 от 30 Юли 2010г.)

В съответствие с изискванията на горепосоченото европейско и национално законодателство със заповед на Министъра на околната среда и водите територията на страната е разделена на шест района за оценка и управление на качеството на атмосферния въздух (РОУКАВ): Столичен, Пловдив, Варна, Северен/Дунавски, Югозападен и Югоизточен.

Анализът на данните за качеството на атмосферния въздух на територията на страната се извършва по райони, като се отчита и спецификата на всяко населено място, в което се извършва контрол.

Източник: ИАОС

Синхронизиране на Европейското законодателство в областта на оценката и управление на качеството на атмосферния въздух

178
com_content.article
(6 гласа, оценка 5.00 от 5)
Синхронизиране на Европейското законодателство в областта на оценката и управление на качеството на атмосферния въздух5.00 от 50 от общо 6 гласували.


Данни за автора
Исидора Хаддадин
Author: Исидора Хаддадин
Еко проект

Внимание забранено е копирането на статиите без изричното разрешение от администратора на сайта или авторите на самите статии

Еко проект е сайт с идеална цел, това означава, че сайта се прави на доброволни начела, информацията в него е авторска в по-голяма част. Ако желаете да стани автор в нашия сайт моля пишете ни!